Szukaj

Polska-Olsztyn:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   OLSZTYN
   120560-2017
   Maj 19, 2017
   Cze 2, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Olsztyn
Polska

Towary, prace i usługi

Usługi odśnieżania  

Streszczenie

      

Notice type: 01C02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 064-120560
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 076-147536
Referenced Document Number: 2017/S 064-120560
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 087-170356
Referenced Document Number: 2017/S 064-120560
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 089-175025
Referenced Document Number: 2017/S 064-120560
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189753
Referenced Document Number: 2017/S 064-120560
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
al. Warszawska 89
Olsztyn
10-083
PL
Punkt kontaktowy: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn
E-mail: ppechta@gddkia.gov.pl
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
www.gddkia.gov.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie, w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020 w podziale na 20 zadań.
Numer referencyjny: O/OL.D-3.2413.22.2017.Z-1
II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90620000
II.1.3) Rodzaj zamównienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis

Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie, w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020 w podziale na 20 zadań:

Zadanie nr 1: Elbląg 1

Zadanie nr 2: Elbląg 2

Zadanie nr 3: Elbląg 3

Zadanie nr 4: Ełk 1

Zadanie nr 5: Ełk 2

Zadanie nr 6: Ełk 3

Zadanie nr 7: Ełk 4

Zadanie nr 8: Giżycko 1

Zadanie nr 9: Giżycko 2

Zadanie nr 10: Lidzbark Warmiński 1

Zadanie nr 11: Lidzbark Warmiński 2

Zadanie nr 12: Lidzbark Warmiński 3

Zadanie nr 13: Lidzbark Warmiński 4

Zadanie nr 14: Olsztyn 1

Zadanie nr 15: Olsztyn 2

Zadanie nr 16: Ostróda 1

Zadanie nr 17: Ostróda 2

Zadanie nr 18: Ostróda 3

Zadanie nr 19: Szczytno 1

Zadanie nr 20: Szczytno 2.

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90620000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce świadczenia usług: Rejon w Elblągu.
II.2.3) Opis

Zadanie nr 1: Elbląg 1 – Sezon zimowy 2017/2018 – drogi krajowe: nr 7: km 68+346 – Węzeł Elbląg Południe km 78+411, nr S7: W. Elbląg Płd. 78+411 – W. Elbląg Wsch. 82+578, nr S7g: W. Elbląg Wsch. 0+000 – W. Pasłęk Płn. (z węzłem) 13+272, nr 22: 372+234 – W. Elbląg Płd. 386+874; Sezon zimowy 2018/2019; 2019/2020 – drogi krajowe: nr S7: W. Żuławy Wschód (około 8 km od granicy Rejonu w km 68+346) – W. Elbląg Południe km 78+411, nr S7: W. Elbląg Płd. 78+411 – W. Elbląg Wsch. 82+578, nr S7g: W. Elbląg Wsch. 0+000 – W. Pasłęk Płn. (z węzłem) 13+272, nr 22: 372+234 – W. Elbląg Płd. 386+874

1. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), nastąpi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia, przy użyciu takiej samej ilości sprzętu co w zadaniu, którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczyć będą także realizacji zamówienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II – III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU.

TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania całości kwoty, o której mowa w § 5 ust 1 IPU lub do dnia w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie niewystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90620000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce świadczenia usług: Rejon w Elblągu.
II.2.3) Opis

Zadanie nr 2: Elbląg 2 – drogi krajowe: nr S7g: W. Pasłęk Płn. 13+272 – W. Miłomłyn Płd. 53+678 (bez węzła). Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), nastąpi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia, przy użyciu takiej samej ilości sprzętu co w zadaniu, którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczyć będą także realizacji zamówienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II – III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU.

TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania całości kwoty, o której mowa w § 5 ust 1 IPU lub do dnia w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie niewystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90620000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce świadczenia usług: Rejon w Elblągu.
II.2.3) Opis

Zadanie nr 3: Elbląg 3 – Sezon zimowy 2017/2018 – drogi krajowe: nr 54: W. Braniewo Płd. 0+000 – Gronowo, Granica Państwa km 18+360; Sezon zimowy 2018/2019; 2019/2020 – drogi krajowe: nr 54: W. Braniewo Płd. 0+000 – Gronowo, Granica Państwa km 18+360, nr S22: W. Elbląg Wsch. 387+531 – Grzechotki, Granica Państwa km 438+499

1. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), nastąpi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia, przy użyciu takiej samej ilości sprzętu co w zadaniu, którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczyć będą także realizacji zamówienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II – III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU.

TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania całości kwoty, o której mowa w § 5 ust 1 IPU lub do dnia w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie niewystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90620000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce świadczenia usług: Rejon w Ełku.
II.2.3) Opis

Zadanie nr 4: Ełk 1 – drogi krajowe: nr 65 odc. Straduny – Ełk, nr 65a odc. m. Ełk (ul. Przemysłowa, ul. Grajewska), nr 65 odc. Ełk – Prostki – gr. województwa, nr 16d odc. Obwodnica Ełku, nr 16 odc. Ełk – Kalinowo – gr. Województwa. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), nastąpi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia, przy użyciu takiej samej ilości sprzętu co w zadaniu, którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczyć będą także realizacji zamówienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II – III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU.

TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania całości kwoty, o której mowa w § 5 ust 1 IPU lub do dnia w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie niewystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90620000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce świadczenia usług: Rejon w Ełku.
II.2.3) Opis

Zadanie nr 5: Ełk 2 – drogi krajowe: nr 58 odc. Ruciane Nida (rondo) – Pisz, nr 58b m. Pisz (ul. Olsztyńska, ul. Grunwaldzka, ul. Dworcowa, ul. Klementowskiego, ul. Kwiatowa, ul. Mireckiego, ul. Czerniewskiego), nr 58 odc. Pisz-Biała Piska – gr. Województwa, nr 63 odc. Pisz – Jeże – gr. Województwa, nr 16 odc. Orzysz – Ełk, nr 63 odc. Orzysz – Ełk. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), nastąpi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia, przy użyciu takiej samej ilości sprzętu co w zadaniu, którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczyć będą także realizacji zamówienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II – III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU.

TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania całości kwoty, o której mowa w § 5 ust 1 IPU lub do dnia w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie niewystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90620000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce świadczenia usług: Rejon w Ełku.
II.2.3) Opis

Zadanie nr 6: Ełk 3 – drogi krajowe: nr 65 odc. Granica Państwa – Obwodnica Gołdapi, nr 65b odc. Obwodnica Gołdapi, nr 65 odc. Obwodnica Gołdapi – Daniele. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), nastąpi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia, przy użyciu takiej samej ilości sprzętu co w zadaniu, którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczyć będą także realizacji zamówienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II – III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU.

TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania całości kwoty, o której mowa w § 5 ust 1 IPU lub do dnia w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie niewystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90620000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce świadczenia usług: Rejon w Ełku.
II.2.3) Opis

Zadanie nr 7: Ełk 4 – drogi krajowe: nr 65 odc. Daniele – Obwodnica Olecka, nr 65c odc. Obwodnica Olecka, nr 65 odc. Obwodnica Olecka – Straduny. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), nastąpi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia, przy użyciu takiej samej ilości sprzętu co w zadaniu, którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczyć będą także realizacji zamówienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II – III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU.

TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania całości kwoty, o której mowa w § 5 ust 1 IPU lub do dnia w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie niewystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90620000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce świadczenia usług: Rejon w Giżycku.
II.2.3) Opis

Zadanie nr 8: Giżycko 1 – drogi krajowe: nr 16 odc. Mikołajki – Orzysz, nr 59 Giżycko-Ryn-Wejdyki, nr 63 Granica Państwa – Węgorzewo – Giżycko – Orzysz. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), nastąpi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia, przy użyciu takiej samej ilości sprzętu co w zadaniu, którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczyć będą także realizacji zamówienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II – III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU.

TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania całości kwoty, o której mowa w § 5 ust 1 IPU lub do dnia w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie niewystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90620000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce świadczenia usług: Rejon w Giżycku.
II.2.3) Opis

Zadanie nr 9: Giżycko 2 – drogi krajowe: nr 16 odc. Mrągowo – Mikołajki, nr 59 Ryn -Mrągowo, nr 59b Obwodnica Mrągowa. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), nastąpi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia, przy użyciu takiej samej ilości sprzętu co w zadaniu, którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczyć będą także realizacji zamówienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II – III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU.

TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania całości kwoty, o której mowa w § 5 ust 1 IPU lub do dnia w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie niewystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90620000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce świadczenia usług: Rejon w Lidzbarku Warmińskim.
II.2.3) Opis

Zadanie nr 10: Lidzbark Warmiński 1 – droga krajowa: nr 57 odc. Szwarunki- Biskupiec-Dźwierzuty. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), nastąpi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia, przy użyciu takiej samej ilości sprzętu co w zadaniu, którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczyć będą także realizacji zamówienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II – III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU.

TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania całości kwoty, o której mowa w § 5 ust 1 IPU lub do dnia w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie niewystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90620000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce świadczenia usług: Rejon w Lidzbarku Warmińskim.
II.2.3) Opis

Zadanie nr 11: Lidzbark Warmiński 2 – drogi krajowe: nr 51 odc. Lidzbark Warmiński- Olsztyn, nr 51a obwodnica Barcikowo-Spręcowo. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), nastąpi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia, przy użyciu takiej samej ilości sprzętu co w zadaniu, którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczyć będą także realizacji zamówienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II – III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU.

TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania całości kwoty, o której mowa w § 5 ust 1 IPU lub do dnia w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie niewystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90620000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce świadczenia usług: Rejon w Lidzbarku Warmińskim.
II.2.3) Opis

Zadanie nr 12: Lidzbark Warmiński 3 – droga krajowa: nr 51 odc. Granica Państwa-Lidzbark Warmiński. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), nastąpi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia, przy użyciu takiej samej ilości sprzętu co w zadaniu, którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczyć będą także realizacji zamówienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II – III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU.

TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania całości kwoty, o której mowa w § 5 ust 1 IPU lub do dnia w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie niewystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90620000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce świadczenia usług: Rejon w Lidzbarku Warmińskim.
II.2.3) Opis

Zadanie nr 13: Lidzbark Warmiński 4 – droga krajowa: nr 16c odc. Olsztyn – Borki Wielkie i nr 16 odc. Borki Wielkie – Mrągowo. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), nastąpi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia, przy użyciu takiej samej ilości sprzętu co w zadaniu, którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczyć będą także realizacji zamówienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II – III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU.

TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania całości kwoty, o której mowa w § 5 ust 1 IPU lub do dnia w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie niewystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90620000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce świadczenia usług: Rejon w Olsztynie.
II.2.3) Opis

Zadanie nr 14: Olsztyn 1 – drogi krajowe: nr S7 odc. odc. węzeł Olsztynek Zachód – węzeł Napierki, nr S51 obwodnica Olsztynka odc. węzeł Olsztynek Wschód – węzeł Olsztynek Zachód, nr 58c odc. węzeł Olsztynek Wschód – DK 58, nr 58 odc. Olsztynek – Jedwabno. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), nastąpi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia, przy użyciu takiej samej ilości sprzętu co w zadaniu, którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczyć będą także realizacji zamówienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II – III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU.

TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania całości kwoty, o której mowa w § 5 ust 1 IPU lub do dnia w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie niewystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90620000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce świadczenia usług: Rejon w Olsztynie.
II.2.3) Opis

Zadanie nr 15: Olsztyn 2 – sezon 2017/2018 – drogi krajowe: nr S51 odc. węzeł Tomaszkowo – węzeł Olsztynek Wschód, nr 16 odc. Zawady – Olsztyn, nr 51 odc. Olsztyn – Tomaszkowo, nr 53 odc. Olsztyn- Pasym; sezony 2018/2019; 2019/2020 – drogi krajowe: nr S51 odc. węzeł Tomaszkowo – węzeł Olsztynek Wschód, nr 16 odc. Zawady – Kudypy, obwodnica Olsztyna (Kudypy – węzeł Tomaszkowo); (węzeł Tomaszkowo – węzeł Wójtowo), nr 53 odc. Olsztyn – Pasym

1. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), nastąpi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia, przy użyciu takiej samej ilości sprzętu co w zadaniu, którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczyć będą także realizacji zamówienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II – III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU.

TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania całości kwoty, o której mowa w § 5 ust 1 IPU lub do dnia w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie niewystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90620000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce świadczenia usług: Rejon w Ostródzie.
II.2.3) Opis

Zadanie nr 16: Ostróda 1 – drogi krajowe: nr S7 odc. węzeł Miłomłyn Południe – węzeł Olsztynek Zachód, nr 16 odc. obwodnica Ostródy (skrzyżowanie z 15) – Zawady Małe. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), nastąpi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia, przy użyciu takiej samej ilości sprzętu co w zadaniu, którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczyć będą także realizacji zamówienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II – III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU.

TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania całości kwoty, o której mowa w § 5 ust 1 IPU lub do dnia w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie niewystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90620000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce świadczenia usług: Rejon w Ostródzie.
II.2.3) Opis

Zadanie nr 17: Ostróda 2 – droga krajowa: nr 15 odc. Brzozie Lubawskie – Ostróda. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), nastąpi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia, przy użyciu takiej samej ilości sprzętu co w zadaniu, którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczyć będą także realizacji zamówienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II – III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU.

TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania całości kwoty, o której mowa w § 5 ust 1 IPU lub do dnia w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie niewystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90620000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce świadczenia usług: Rejon w Ostródzie.
II.2.3) Opis

Zadanie nr 18: Ostróda 3 – droga krajowa: nr 16 odc. Zawda – Ostróda. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), nastąpi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia, przy użyciu takiej samej ilości sprzętu co w zadaniu, którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczyć będą także realizacji zamówienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II – III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU.

TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania całości kwoty, o której mowa w § 5 ust 1 IPU lub do dnia w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie niewystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90620000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce świadczenia usług: Rejon w Szczytnie.
II.2.3) Opis

Zadanie nr 19: Szczytno 1 – drogi krajowe nr 58 odc. Babięta – Ruciane Nida; nr 59 i nr 59a odc. Mrągowo – Piecki – Stare Kiełbonki – Rozogi. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), nastąpi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia, przy użyciu takiej samej ilości sprzętu co w zadaniu, którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczyć będą także realizacji zamówienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II – III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU.

TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania całości kwoty, o której mowa w § 5 ust 1 IPU lub do dnia w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie niewystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

90620000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62
Główne miejsce świadczenia usług: Rejon w Szczytnie.
II.2.3) Opis

Zadanie nr 20: Szczytno 2 – drogi krajowe nr 53 odc. Pasym – Szczytno – Rozogi – (Krysiaki) granica woj., nr 57 odc. Dźwierzuty – Szczytno – Wielbark – (Wyżegi) granica woj., nr 58 odc. Jedwabno – Szczytno – Babięta. Wszystkie sezony

1. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), nastąpi w okresie do 3 lat od zawarcia umowy, jedynie w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia, przy użyciu takiej samej ilości sprzętu co w zadaniu, którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wszystkie wymagania zawarte w ST dotyczyć będą także realizacji zamówienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II – III SIWZ.

3. PODWYKONAWSTWO:

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.10 IDW.

d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – IPU.

TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany odpowiednio w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 lub do wydatkowania całości kwoty, o której mowa w § 5 ust 1 IPU lub do dnia w którym pozostała do wykorzystania kwota wynagrodzenia będzie niewystarczająca do zlecenia usług objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe

1) Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości

Zadanie nr 1: 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100);

Zadanie nr 2: 26.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100);

Zadanie nr 3: 24.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100);

Zadanie nr 4: 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100);

Zadanie nr 5: 21.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100);

Zadanie nr 6: 7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100);

Zadanie nr 7: 7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100);

Zadanie nr 8: 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100);

Zadanie nr 9: 12.000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100);

Zadanie nr 10: 17.000,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100);

Zadanie nr 11: 16.000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100);

Zadanie nr 12: 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100);

Zadanie nr 13: 26.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100);

Zadanie nr 14: 46.000,00 PLN (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100);

Zadanie nr 15: 31.000,00 PLN (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100);

Zadanie nr 16: 48.000,00 PLN (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100);

Zadanie nr 17: 13.000,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100);

Zadanie nr 18: 12.000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100);

Zadanie nr 19: 24.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100);

Zadanie nr 20: 32.000,00 PLN (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100).

3) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt. 1 – 4 i 8 ustawy Pzp.

4) Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia są w pkt. 9 Instrukcji dla Wykonawców (Tom I SIWZ).

5) Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

6) Wraz z ofertą powinny być złożone:

a) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW;

b) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami pkt 10.7. IDW;

c) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

d) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;

e) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

f) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2017-03-29

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.