Szukaj

Polska-Szczecin:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   SZCZECIN
   116136-2017
   Maj 26, 2017
   Cze 12, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie
Szczecin
Polska

Towary, prace i usługi

Usługi zarządzania budową   Nadzór nad robotami budowlanymi   Nadzór nad projektem i dokumentacją  

Streszczenie

      

Notice type: 01C02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 062-116136
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 085-166366
Referenced Document Number: 2017/S 062-116136
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189759
Referenced Document Number: 2017/S 062-116136
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 100-199088
Referenced Document Number: 2017/S 062-116136
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie
al. Bohaterów Warszawy 33
Szczecin
70-340
PL
E-mail: igabska@gddkia.gov.pl
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
www.gddkia.gov.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Pełnienie nadzoru nad projektem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Dostosowanie dk nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo – węzeł Rzęśnica.
Numer referencyjny: GDDKiA O.Sz.D-3.2410.21.2017
II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71247000
II.1.3) Rodzaj zamównienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis

Pełnienie nadzoru nad projektem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica” – „Dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – węzeł Rzęśnica (z węzłem)”.

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowe przedmioty

71540000 71248000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Województwo zachodniopomorskie.
II.2.3) Opis

Usł. obejm.:

-pełnienie nadzoru nad projektowaniem, weryfikację dokumentacji projektowej, jej kompletności, wzajemnej zgodności, weryfikacja wyników dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia ewentualnych błędów,-zarządzanie, pełnienie nadzoru inwest. oraz kontrolę nad realizacją robót aż do daty wystawienia OŚP,

-prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu i współpracę w tym zakresie ze służb. GDDKiA,,

-wypełnianie obowiązków sprawozd. wynikających z procedur UE i współpracę w tym zakresie ze służb. GDDKiA,

-wypełnianie obowiąz. wynik. z procedur zawartych w obowiąz. wymaganiach/wytycznych dotyczących inwest. współfin. ze środków UE oraz procedurami beneficj. Projekt. dla POIiŚ,

-świadczenie usługi nadzoru inwestor. nad realizacją robót budowl. oraz udział w Przeglądach gwarancyjnych i nadzorowania usunięcia usterek/wad stwierdzonych w przeglądach gwarancyj, w ramach zawartego Kontrak;

-wykonywa. zadań z uwzględnieniem wymogów i wytycznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,-wspieranie Zamawiaj. jako lojalny i sumienny doradca we wszyst czynnościach związanych z realizacją Projektu.

-sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi i robot w zakresie Zadań dodatk., niezbędnych do wykonania Projektu wynikłymi w trakcie realizacji Kontraktu – udzielonych na podstawie ustawy Pzp.,

-stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych z właściwym wykonaniem przez poszczególnych Wykonawców, dokumentów Wykonawcy i robót budowl. na styku sąsiadujących Kontraktów oraz ścisłą współpracę z Zespołami Konsult. sprawującymi nadzór nad inwest.i sąsiadującymi – w wyniku której Konsultant będzie miał obowiązek wypracować zasady i sposób właściwego wykonania dokumentów Wykonawcy i robót budowl. W razie potrzeby Konsultanta wiodącego prowadzącego sprawę koordynacji na styku Projektów wyznaczy Zamawiający.

W ramach inwest przewiduje się wykon. w szczególności następują. zasadniczych robót budowl:

-budowę drogi ekspres o długości około 3,8 km,

-budowę węzłów drogowych,

— budowę obiektów inżynier, przepustów i przejść dla zwierząt i płazów,

— budowę odc. dróg publicznych uzupełniających istniejącą sieć dróg, oraz dróg dojazdowych i zjazdów,

— budowę wiaduktów ekologicznych,

— budowę urządzeń ochrony środow,

– wycinka oraz nasadzenia zieleni,

— budowę niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z drogą m.in.: elementów systemu odwodn. drogi (w tym m. in.: kanalizacja deszczowa, rowy, przepusty, zbiorniki retencyjne), elemen. oświetlenia układu drogowego, zasilania obiektów i urządzeń, elementów systemu zarządzania ruchem w tym kanalizacji teletechnicznej oraz urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu (ogrodzenia i ekrany akustyczne),

— przebud kolidującej infrastruktury technicznej nie związanej z drogą m.in.:sieci wodociągowej,sieci kanalizacji sanitarnej,sieci kanalizacji deszczowej,sieci gazowej,sieci melioracji,sieci elektroenergetycznych,sieci teletechnicznych,

— przebudowę odcinków istniejących dróg i zjazdów,

— likwidacja parkingów i zjazdów,

— roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją,

— zaprojektowanie, wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i wspomagającej oraz na odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu,

— zaprojektowanie, wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy);

— aktualizację i uzupeł. badań geotechn. i udokumentowanie posiadanych danych (w tym archiwalnych) w opinii geotech. (jeśli zachodzi taka potrzeba), dokumentacji badań podłoża gruntowego i projekcie geotechn.,

— opracow dokumentacji powykonaw spełniającej wymagania odpowiednich przepisów.

– Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań, jakie okażą się niezbędne do zaprojektowania i zrealiz. inwest.; Uzyskanie decyzji administra., pozwalających na użytkow. inwest.

Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”. Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia SIWZ oraz niniejszego ogłoszenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozporządzenia.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 oraz 8 ustawy Pzp.

8. Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia Kontraktu na roboty budowlane będącego przedmiotem nadzoru. Minimalny termin realizacji Usługi będzie wynosił 61 miesiące od daty podpisania Umowy z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ. Maksymalny termin realizacji Usługi będzie wynosił 67 miesięcy z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ.

9. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

10. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wysokości od 1 do 3 % wartości umowy brutto i wówczas będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

12. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2017-03-24

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.