Szukaj

Polska-Szczecin:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   SZCZECIN
   114251-2017
   Maj 26, 2017
   Cze 9, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie
Szczecin
Polska

Towary, prace i usługi

Nadzór nad projektem i dokumentacją   Usługi zarządzania budową   Nadzór nad robotami budowlanymi  

Streszczenie

      

Notice type: 01C02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 061-114251
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 085-166380
Referenced Document Number: 2017/S 061-114251
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189757
Referenced Document Number: 2017/S 061-114251
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01C14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 100-199089
Referenced Document Number: 2017/S 061-114251
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie
al. Bohaterów Warszawy 33
Szczecin
70-340
PL
E-mail: igabska@gddkia.gov.pl
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
www.gddkia.gov.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Pełnienie nadzoru nad projektem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej”.
Numer referencyjny: GDDKiA O.Sz.D-3.2410.20.2017
II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71247000
II.1.3) Rodzaj zamównienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis

Pełnienie nadzoru nad projektem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica” – Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo.

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowe przedmioty

71540000 71248000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Województwo zachodniopomorskie.
II.2.3) Opis

Usług.obejm.:-pełn. nadzoru nad projektowaniem, weryfikację dokumentacji projektowej, jej kompletności, wzajemnej zgodności, weryfikacja wyników dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia błędów,-zarządzanie, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrolę nad realizacją robót aż do daty wystawienia OŚP,-prowadz. działań informacyjnych i promocyjnych związ. z realizacją projektu i współpracę w tym zakresie ze służ. GDDKiA,-wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur UE i współpracę w tym zakresie ze służ. GDDKiA,-wypełnianie obowiązków wynikających z procedur zawartych w obowiąz. wymaganiach/wytycznych dotyczących inwestycji współf. ze środków UE oraz procedurami beneficjenta Proj. dla POIiŚ,-świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udział w Przeglądach gwarancyjnych i nadzorowania usunięcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych, w ramach zawartego Kontraktu; -wykonywanie zadań z uwzględnieniem wymogów i wytycznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,-wspieranie Zamawiającego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Projektu.-sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi i robotami w zakresie Zadań dodatkowych, niezbędnych do wykonania Projektu wynikłymi w trakcie realizacji Kontraktu – udzielonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.-stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych z właściwym wykonaniem przez poszczególnych Wykonawców, dokumentów Wykonawcy i robót budowlanych na styku sąsiadujących Kontraktów oraz ścisłą współpracę z Zespołami Konsultanta sprawującymi nadzór nad inwestycjami sąsiadującymi – w wyniku której Konsultant będzie miał obowiązek wypracować zasady i sposób właściwego wykonania dokumentów Wykonawcy i robót budowlanych. W razie potrzeby Konsult. wiodącego prowadzącego sprawę koordynacji na styku Projektów wyznaczy Zamawiający.W ramach inwestycji przewiduje się wyk. w szczególności zasadniczych robót budowlanych:-budowę drogi ekspresowej o długości ok 22,4 km,-budowę węzłów drogowych,-budowę obiektów inżynierskich, przepustów i przejść dla zwierząt i płazów,— budowę odcinków dróg publicznych uzupełniających istniejącą sieć dróg dojazd. i zjazdów,— budowę wiaduktów ekologicznych,— bud. urządzeń ochrony środ. oraz nasadzenia zieleni,— budowę MOP,— bud. niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z drogą m.in.:elementów systemu odwodnienia drogi (w tym m.in.: kanalizacja deszczowa, rowy, przepusty,zbiorniki retencyjne),elementów oświetlenia układu drogowego,zasilania obiektów i urządzeń,elementów systemu zarządzania ruchem w tym kanalizacji teletechnicznej oraz urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu (ogrodzenia i ekrany akustyczne),— przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej nie związanej z drogą m.in.:sieci wodociąg.,sieci kanaliz. sanitarnej,sieci kanaliz. deszczowej,sieci gazowej,sieci melioracji,sieci elektroenergetycznych,sieci teletechnicz.,— likwidacja parkingów i zjazdów,— przebudowę odcinków istniejących dróg i zjazdów,— rob. związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją,— zaprojektowanie,wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i wspomagającej oraz na odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu; – zaprojektowanie, wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy);— aktualizację i uzupełnienie badań geotechnicznych i udokumentowanie posiadanych danych (w tym archiwalnych) w opinii geotechn.(jeśli zachodzi taka potrzeba), dokumentacji badań podłoża gruntowego i projekcie geotechn.,— opracow. dok.pwykon.,Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań, jakie okażą się niezbędne do zaprojektowania i zrealizow. inwest.;— Uzysk. decyzji administr. pozwal. na użytk. inwestycji.

Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”. Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia SIWZ oraz niniejszego ogłoszenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozporządzenia.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4oraz 8 ustawy Pzp.

8. Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia Kontraktu na roboty budowlane będącego przedmiotem nadzoru. Minimalny termin realizacji Usługi będzie wynosił 61 miesiące od daty podpisania Umowy z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ. Maksymalny termin realizacji Usługi będzie wynosił 67 miesięcy z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ.

9. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

10. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wysokości od 1 do 3 % wartości umowy brutto i wówczas będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

12. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2017-03-24

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.