Szukaj

Polska-Warszawa:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   WARSZAWA
   111733-2017
   Maj 19, 2017
   Cze 2, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Komenda Główna Straży Granicznej
Warszawa
Polska

Towary, prace i usługi

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia  

Streszczenie

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 060-111733
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 081-156247
Referenced Document Number: 2017/S 060-111733
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 092-181591
Referenced Document Number: 2017/S 060-111733
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-188994
Referenced Document Number: 2017/S 060-111733
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Komenda Główna Straży Granicznej
ul. Podchorążych 38
Warszawa
00-463
PL
Punkt kontaktowy: Wioleta Bankowicz
E-mail: wioletta.bankowicz@strazgraniczna.pl
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
www.strazgraniczna.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Modernizacja i rozbudowa platformy teleinformatycznej SG.
Numer referencyjny: 6/BF/BŁiI/17
II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48000000
II.1.3) Rodzaj zamównienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa platformy teleinformatycznej Straży Granicznej poprzez zakup i wdrożenie licencji w systemach Straży Granicznej wraz z utrzymaniem w pełnej sprawności. Zakres zamówienia obejmuje:

— dostawę bezterminowych licencji i oprogramowania na zasadach nie mniej korzystnych niż określone w Umowie Business and Services Agreement nr U8529260 oraz podpisaną na jej podstawie Umową Enterprise nr 80E60213 zawartą pomiędzy Komendą Główną Straży Granicznej a Microsoft Ireland Operations Limited obowiązującą od dnia 17 października 2013 r. lub dostawa produktów równoważnych,

— dostawę usług Microsoft Premier Support, Enterprise Startegy i Microsoft Azure lub dostawa równoważnych usług.

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowe przedmioty

72000000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Miejsce dostawy oprogramowania i licencji: Warszawa ul. Podchorążych 38. Realizacja zamówienia w zakresie usług wsparcia technicznego: terytorium Polski – jednostki organizacyjne Straży Granicznej.
II.2.3) Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa platformy teleinformatycznej Straży Granicznej poprzez zakup i wdrożenie licencji w systemach Straży Granicznej wraz z utrzymaniem w pełnej sprawności. Zakres zamówienia obejmuje:

— dostawę bezterminowych licencji i oprogramowania na zasadach nie mniej korzystnych niż określone w Umowie Business and Services Agreement nr U8529260 oraz podpisaną na jej podstawie Umową Enterprise nr 80E60213 zawartą pomiędzy Komendą Główną Straży Granicznej a Microsoft Ireland Operations Limited obowiązującą od dnia 17 października 2013 r. lub dostawa produktów równoważnych,

— dostawę usług Microsoft Premier Support, Enterprise Startegy i Microsoft Azure lub dostawa równoważnych usług.

Zamawiający wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy osoby/osób, która będzie/będą pełniła/y funkcje Kierownika Projektu tj. będzie/będą wykonywała/y czynności w zakresie nadzoru Wykonawcy nad procesem realizacji zamówienia.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących przedmiot zamówienia w ww. zakresie. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń, zaświadczeń lub dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny, w tym również zanonimizowanych dokumentów poświadczających zatrudnienie,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia ww. wymogów,

W ramach zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do zakupu oprogramowania, licencji i usług za minimalną wartość wynoszącą 8 500 000,00 zł netto.

2. Wykonawca wyłoniony w trakcie procedury udzielenia zamówienia publicznego zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady prawne i fizyczne na wszystkie dostarczone Licencje i usługi wsparcia.

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100.

5. Tryb postępowania – przetarg nieograniczony.

Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

1.1. art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy Pzp;

1.2. art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, przy czym wykluczeniu na tej podstawie podlega Wykonawca:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615).

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20, lub ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.

Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w formie jednolitego dokumentu zwanego Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia (JEDZ).

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie, że:

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania tj.:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu tj.:

a) Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego co najmniej II stopnia.

3.Wykonawcy zagraniczni składają dokumenty zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2017-03-24

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.