Szukaj

Polska-Balice:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   BALICE
   106390-2017
   Maj 30, 2017
   Cze 1, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.
Balice
Polska

Towary, prace i usługi

Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli   Roboty budowlane w zakresie przepompowni   Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów   Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych   Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej   Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków   Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków   Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów   Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej  

Streszczenie

      

Notice type: 01E05 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 057-106390
Referenced Document Number:
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01E14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189875
Referenced Document Number: 2017/S 057-106390
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01E14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 102-204396
Referenced Document Number: 2017/S 057-106390
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.
ul. kpt. M. Medweckiego 1
Balice
32-083
PL
Punkt kontaktowy: Maciej Zielenkiewicz
E-mail: zamowienia@krakowairport.pl
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
www.krakowairport.pl
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Senatorska 1
Kraków
30-106
PL
Punkt kontaktowy: Wioletta Kubica
E-mail: wioletta.kubica@mpwik.krakow.pl
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
http://wodociagi.krakow.pl/
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Budowa infrastruktury w celu odprowadzenia wód opadowych oraz związanej z dostawą wody i odbiorem ścieków sanitarnych z Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.
Numer referencyjny: MPL/BS/SZ/241/3/4/16
II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45231300
II.1.3) Rodzaj zamównienia
Roboty budowlane
II.1.4) Krótki opis

1. Budowa wodociągów z hydrofornią i zasilaniem energetycznym, oraz z przyłączem wodociągowym.

2. Budowa pompowni (tłoczni) ścieków sanitarnych z zasilaniem energetycznym oraz dwóch rurociągów tłocznych ścieków.

3. Budowa pompowni wód deszczowych z zasilaniem energetycznym oraz dwóch rurociągów tłocznych wód deszczowych.

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowe przedmioty

45231000 45231100 45232000 45232100 45232130 45232150 45232152 45232410 45232423 45240000 45252120 45255600 45311000 45317100 31127000 31211000 31219000 45112100 45112200 71300000 71320000 71323100 71325000 71322200

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 PL214
Główne miejsce świadczenia usług:
II.2.3) Opis

1. Budowa wodociągów z hydrofornią i zasilaniem energetycznym, oraz z przyłączem wodociągowym.

2. Budowa pompowni (tłoczni) ścieków sanitarnych z zasilaniem energetycznym oraz dwóch rurociągów tłocznych ścieków.

3. Budowa pompowni wód deszczowych z zasilaniem energetycznym oraz dwóch rurociągów tłocznych wód deszczowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym dokumentacja projektowa dostępne są na stronach internetowych www.krakowairport.pl; www.wodociagi.krakow.pl.

Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe

1. Procedura odwrócona. Zamawiający informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający informuje, że podany w Sekcji IV.2.6 minimalny okres związania ofertą 2 miesiące oznacza 60 dni.

3. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zamówień, o których mowa w art.134 ust. 6 pkt 3 Ustawy.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2017-03-21

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.