Szukaj

Polska-Warszawa:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   WARSZAWA
   105495-2017
   Cze 2, 2017
   Cze 19, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Agencja Mienia Wojskowego
Warszawa
Polska

Towary, prace i usługi

Papier do drukowania   Różny sprzęt i artykuły biurowe  

Streszczenie

      

Notice type: 01B02 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 057-105495
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 084-163362
Referenced Document Number: 2017/S 057-105495
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 090-176906
Referenced Document Number: 2017/S 057-105495
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-188973
Referenced Document Number: 2017/S 057-105495
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01B14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 105-209804
Referenced Document Number: 2017/S 057-105495
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
Warszawa
00-911
PL
E-mail: m.wilim@amw.com.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
http://www.amw.com.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dostawa materiałów biurowych i papieru do Biura Prezesa oraz Oddziałów Regionalnych AMW.
Numer referencyjny: BP-DZP.7720.48.2017/13/2017
II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30190000
II.1.3) Rodzaj zamównienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i papieru do Biura Prezesa oraz Oddziałów Regionalnych AMW.

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowe przedmioty

30190000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Biuro Prezesa AMW.
II.2.3) Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych do Biura Prezesa AMW.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

30197630

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Biuro Prezesa AMW.
II.2.3) Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do Biura Prezesa AMW.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

30190000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy.
II.2.3) Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych do Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

30197630

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy.
II.2.3) Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

30190000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Oddział Regionalny AMW w Gdyni.
II.2.3) Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych do Oddziału Regionalnego AMW w Gdyni.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

30197630

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Oddział Regionalny AMW w Gdyni.
II.2.3) Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do Oddziału Regionalnego AMW w Gdyni.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

30190000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Oddział Regionalny AMW w Krakowie.
II.2.3) Opis

Przedmiotem zamówienia jest materiałów biurowych do Oddziału Regionalnego AMW w Krakowie.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

30197630

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Oddział Regionalny AMW w Krakowie.
II.2.3) Opis

Przedmiotem zamówienia jest papieru do Oddziału Regionalnego AMW w Krakowie.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

30190000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Oddział Regionalny AMW w Lublinie.
II.2.3) Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych do Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

30197630

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Oddział Regionalny AMW w Lublinie.
II.2.3) Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

30190000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Oddział Regionalny AMW w Poznaniu.
II.2.3) Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

30197630

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Oddział Regionalny AMW w Poznaniu.
II.2.3) Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

30190000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Oddział Regionalny AMW w Szczecinie.
II.2.3) Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych do Oddziału Regionalnego AMW w Szczecinie.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

30197630

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Oddział Regionalny AMW w Szczecinie.
II.2.3) Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do Oddziału Regionalnego AMW w Szczecinie.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

30190000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Oddział Regionalny AMW w Warszawie.
II.2.3) Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych do Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

30190000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu.
II.2.3) Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych do Oddziału Regionalnego AMW we Wrocławiu.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

30197630

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu.
II.2.3) Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do Oddziału Regionalnego AMW we Wrocławiu.

II.2.2) Dodatkowe przedmioty

30190000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce świadczenia usług: Oddział Regionalny AMW w Zielonej Górze.
II.2.3) Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych do Oddziału Regionalnego AMW w Zielonej Górze.

Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe

Ciąg dalszy sekcji III.1.1)

3) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu;

5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1 lit. a, składa dokument, o którym mowa w pkt 2, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, w oryginale, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert.

8. Inne wymagane dokumenty:

1) do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

a) Formularz cenowy na część zamówienia, na którą składa ofertę (wzory formularzy cenowych stanowią załączniki od nr 1.1 do nr 1.18 do SIWZ);

b) dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2017-03-20

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.