Szukaj

Polska-Warszawa:

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   WARSZAWA
   463268-2016
   Maj 19, 2017
   Maj 31, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Warszawa
Polska

Towary, prace i usługi

Urządzenia sygnalizacyjne   Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu  

Streszczenie

      

Notice type: 01E05 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2016/S 251-463268
Referenced Document Number:
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01E14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 018-030124
Referenced Document Number: 2016/S 251-463268
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01E14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 061-114637
Referenced Document Number: 2016/S 251-463268
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01E14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 064-121012
Referenced Document Number: 2016/S 251-463268
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01E14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 074-143172
Referenced Document Number: 2016/S 251-463268
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01E14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 077-149469
Referenced Document Number: 2016/S 251-463268
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01E14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 086-168377
Referenced Document Number: 2016/S 251-463268
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01E14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 088-172761
Referenced Document Number: 2016/S 251-463268
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01E14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-189876
Referenced Document Number: 2016/S 251-463268
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
PL
E-mail: lukasz.zych@plk-sa.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
http://www.plk-sa.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Zabudowa systemu ERTMS/ETCS Poziom 2 na linii E20 Kunowice – Terespol (z wyłączeniem Węzła Warszawskiego) i systemu ERTMS/ETCS Poziom 1 na linii C-E20 Łowicz – Łuków.
Numer referencyjny: 6060/ICZ5/25920/10640/16/P
II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45234000
II.1.3) Rodzaj zamównienia
Roboty budowlane
II.1.4) Krótki opis

Zabudowa systemu ERTMS/ETCS Poziom 2 na linii E20 Kunowice – Terespol (z wyłączeniem Węzła Warszawskiego) i systemu ERTMS/ETCS Poziom 1 na linii C-E20 Łowicz – Łuków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) stanowiącym Tom III SIWZ wraz z Rozbiciem Ceny Ofertowej stanowiącym załącznik do PFU. Dokumenty dostępne są pod adresem: https://zamowienia.plk-sa.pl

II.1.7) Szacunkowa wartość bez VAT
Szacunkowa wartość bez VAT: 1276000000.00  PLN
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowe przedmioty

34942000

II.2.2) Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL3 PL1 PL4
Główne miejsce świadczenia usług:
II.2.3) Opis

1. Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

a) dokumentacji wstępnej w skład której wchodzą: Propozycja zasad prowadzenia ruchu kolejowego z wykorzystaniem systemu ETCS poziom 1 i 2, Scenariusze Operacyjne, Przypadki Testowe, Koncepcja wyposażenia linii w urządzenia systemu ERTMS/ETCS, Zasady przygotowania danych projektowych,

b) dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich wymaganych robót, opracowanej na geodezyjnej dokumentacji do celów projektowych, projektu budowlanego, projektu wykonawczego) i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, świadectw, certyfikatów, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń,

c) dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń zabudowanych w ramach realizacji przedmiotowego zadania, opracowanej zgodnie z wymaganiami zawartymi

w instrukcji Zamawiającego Ie-100a „Warunki bezpiecznej instalacji i eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”,

d) wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), zwanej dalej Prawem budowlanym,

e) wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zgodnie z Prawem Budowlanym, a w tym m.in. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

f) wystąpienie do Prezesa UTK w trybie art. 25k ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym,

g) uzyskanie pośrednich certyfikatów WE podsystemu „Sterowanie”, objętego zakresem zamówienia na etapie projektowania i budowy dla poszczególnych etapów, o których mowa w punkcie 3 PFU,

h) wystawienie pośrednich deklaracji weryfikacji WE podsystemu „Sterowanie”, objętego zakresem zamówienia na etapie projektowania i budowy dla poszczególnych etapów, o których mowa w punkcie PFU 3,

i) uzyskanie certyfikatów WE podsystemu „Sterowanie”, objętego zakresem zamówienia na etapie prób końcowych podsystemu dla poszczególnych etapów,

o których mowa w punkcie PFU 3,

j) wystawienie deklaracji weryfikacji WE podsystemu „Sterowanie”, objętego zakresem zamówienia na etapie końcowych prób podsystemu, dla poszczególnych etapów,

o których mowa w punkcie PFU 3,

k) uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego wydanego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dla poszczególnych etapów, o których mowa w punkcie PFU 3.

Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

1.1 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.2 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.3 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w odniesieniu do osób fizycznych;

1.4 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

1.5 oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

1.6 oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 Ustawy

1.7 oświadczenie Wykonawcy o wydaniu albo braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo dokumenty potwierdzające dokonanie płatności należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności Ustawy, w przypadku jeśli wydano wobec Wykonawcy prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

1.8 oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 1.1. – 1.4. składa dokumenty wg w § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od

7 / 8

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U., poz. 1126). Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów znajdują się w SIWZ dostępnym pod adresem: https://zamowienia.plk-sa.pl

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy.

3. Kryteria oceny ofert: Całkowita cena brutto: waga 60 %, termin realizacji: waga 20 %, doświadczenie personelu: waga 20 %.

4. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

5. Uwaga do pkt IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – 90 dni.

6. Po podpisaniu Umowy Wykonawca zapewni personel kierownictwa Wykonawcy zgodnie z pkt III.1.3 Ogłoszenia oraz dodatkowy personel kierownictwa Wykonawcy zawarty w Subklauzuli 6.8 Warunków Szczególnych WU stanowiących Tom II SIWZ dostępnych pod adresem: https://zamowienia.plk-sa.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2016-12-27

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.