Szukaj

Polska-Częstochowa: Roboty w zakresie budowy dróg

Polska-Częstochowa: Roboty w zakresie budowy dróg

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   CZĘSTOCHOWA
   135652-2016
   Cze 3, 2017
   Cze 26, 2017
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
Częstochowa
Polska

Towary, prace i usługi

Roboty konstrukcyjne   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne   Usługi wycinania drzew   Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych   Roboty w zakresie burzenia   Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne   Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych   Roboty w zakresie budowy dróg   Roboty inżynieryjne i budowlane   Roboty w zakresie nawierzchni ulic  

Streszczenie

      

Notice type: 01102 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2016/S 077-135652
Referenced Document Number:
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 011EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2016/S 095-170409
Referenced Document Number: 2016/S 077-135652
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 011EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2016/S 108-192787
Referenced Document Number: 2016/S 077-135652
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 011EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2016/S 113-201213
Referenced Document Number: 2016/S 077-135652
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 011EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2016/S 152-275656
Referenced Document Number: 2016/S 077-135652
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 011EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2016/S 192-345795
Referenced Document Number: 2016/S 077-135652
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 011EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2016/S 225-410507
Referenced Document Number: 2016/S 077-135652
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 011EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 003-003858
Referenced Document Number: 2016/S 077-135652
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 011EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 074-143351
Referenced Document Number: 2016/S 077-135652
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 011EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 078-151239
Referenced Document Number: 2016/S 077-135652
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 011EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 090-178365
Referenced Document Number: 2016/S 077-135652
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 011EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 096-190047
Referenced Document Number: 2016/S 077-135652
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 011EA - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 106-213764
Referenced Document Number: 2016/S 077-135652
Contract Nature: Works
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Oryginalny tekst

      
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
ul. Popiełuszki 4/6
Osoba do kontaktów: Jarosław Brymora, Kamil Drabiński
42-217  Częstochowa
PL
Tel.: +48 343664337/152
Faks: +48 343664337/160
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzd.czest.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności:
Ogólne usługi publiczne
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających:
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie, dla procedury Zaprojektuj i zbuduj.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Roboty budowlane Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Częstochowa.
Kod NUTS
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

I W zakresie prac projektowych:

1. Uzyskanie map do celów projektowych,

2. Uzyskanie wszelkich warunków i uzgodnień wymaganych dla uzyskania decyzji realizacyjnej w trybie ZRID,

3. Wykonanie uzupełniających pomiarów geodezyjnych i geologicznych w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonanie dokumentacji projektowej,

4. wykonanie projektów podziałów nieruchomości przewidzianych do realizacji inwestycji,

5. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji ZDRID obejmującej: w ciągu Alei Wojska Polskiego:

a) przebudowę jezdni,

b) przebudowę skrzyżowań oraz węzłów,

c) przebudowę obiektów mostowych,

d) przebudowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych,

e) przebudowę zatok autobusowych,

f) przebudowę zjazdów do posesji oraz miejsc postojowych,

g) utwardzenie nawierzchni pod estakadą nad Aleją Pokoju,

h) przebudowę systemu odwodnienia,

i) przebudowę systemu oświetlenia drogi,

j) budowę kanału technologicznego,

k) budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne),

l) przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i naziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych,

m) wykonanie docelowej organizacji ruchu,

n) wycinkę zieleni (drzew i krzewów),

o) wykonanie nasadzeń (izolacyjno – osłonowych, estetycznych, uzupełniających, dogęszczających).

p) wznowienie oraz zastabilizowanie punktów granicznych w terenie projektowanego pasa drogowego.

Rozwiązania przyjęte w programie funkcjonalno – użytkowym:

1. klasa techniczna „GP”,

2. konstrukcja przystosowana do ruchu pojazdów na obciążenie 115kN/oś,

3. kategoria ruchu KR7,

4. przekrój 2x3 (wraz ze środkowym pasem zieleni zmiennej szerokości),

5. szerokość jezdni 3 x 3,50m,

6. szerokość chodników min. 1,50m,

7. szerokość drogi rowerowej od 2,00m do 3,00m,

8. prędkość projektową – Vp=70km/h,

9. spadek poprzeczny drogi i chodników – 2,00 %,

10. okres trwałości zmęczeniowej powyżej 30 lat.

Rozwiązania skrzyżowań:

1. skrzyżowania DK 1 z ul. Bór, ul. Równoległą, ul. Powstańców Śląskich, ul. Sieroszewskiego, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera, ul. Okrzei, ul. Bohaterów Katynia, ul. Zamenhofa, ul. Ossowskiego, ul. Brzozową – zaprojektowane skrzyżowanie skanalizowane z możliwością relacji tylko prawo skrętu,

2. skrzyżowanie Alei Wojska Polskiego z ul. Legionów – zaprojektowane skrzyżowanie dwupoziomowe z rondem,

3. skrzyżowanie Alei Wojska Polskiego z ul. Krakowską, ul. Rejtana – zaprojektowane skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną,

4. węzeł drogowy z Aleją Pokoju – projektowane rozwiązanie zakłada dostosowanie do stanu istniejącego,

5. węzeł drogowy z ul. Rakowską – zaprojektowane przesunięcie wlotu ul. Rakowskiej w kierunku północnym w celu wydłużenia pasa włączenia.

W ramach zadania przewiduje się przebudowę następujących obiektów mostowych:

1. wiadukty nad ulicą Wesołą (lewy i prawy) – wyburzenie istniejących obiektów i wybudowanie nowych 2 obiektów o klasie nośności A,

2. wiadukty nad ulicą Papierową (lewy i prawy) – wyburzenie istniejących obiektów i wybudowanie 1 nowego przejazdu dla ul. Papierowej w kształcie ramy o klasie nośności A,

3. estakada nad ul. Legionów – nowy obiekt o klasie nośności A,

4. wiadukty nad bocznicą kolejową – rewitalizacja obiektu: wymiana nawierzchni jezdni, wymiana nawierzchni chodników, nowe dylatacje bitumiczne,

5. kładka nad rzeką Wartą – przebudowa: skucie starej płyty nad dźwigarami – wykonanie nowej płyty żelbetowej o szerokości 4,76m, nowe balustrady,

6. mosty nad rzeką Wartą – wyburzenie istniejących obiektów i wybudowanie estakady z przęsłem nad rzeką Wartą,

7. mosty nad rzeką Wartą w ciągu drogi dojazdowej (lewy, prawy),

8. kładka nad terenem PKP – rewitalizacja istniejącej poprzez wykonanie nowej nawierzchni i nowego odwodnienia z nowymi barierami oraz wykonanie nowej pochylni odchodzącej od kładki w kierunku przyczółka północnego wiaduktu nad PKP,

9. kładka przy ul. Stromej – przebudowa polegająca na wymianie płyty na istniejącej konstrukcji stalowej (na kładce i pochylni), wykonanie nowych stopni schodowych, wykonanie nowej antykorozji konstrukcji stalowej, poszerzenie spocznika na pochylni w celu umożliwienia przejazdu rowerom,

10. kładka przy ul. Prostej – przebudowa polegająca na wymianie płyty na istniejącej konstrukcji stalowej kładki, wykonanie nowych stopni schodowych, wykonanie nowej antykorozji konstrukcji stalowej,

11. estakada nad Aleją Pokoju – wyburzenie istniejącego obiektu i wybudowanie nowej estakady w tym samym śladzie z ekranami akustycznymi i klasie nośności A,

12. kładka przy ul. Okrzei – przebudowa polegająca na wymianie płyty na istniejącej konstrukcji stalowej kładki, wykonanie nowych stopni schodowych, wykonanie nowej antykorozji konstrukcji stalowej,

13. kładka przy ul. Mireckiego – wyburzenie istniejącej kładki do poziomu fundamentów – wykonanie nowej kładki, schodów oraz pochylni,

14. wiadukt nad ul. Rakowską – - rewitalizacja obiektu: wymiana nawierzchni jezdni, wymiana nawierzchni chodników, nowe dylatacje bitumiczne, nowe balustrady.

Zamawiający dopuszcza korekty przyjętych w programie funkcjonalno – użytkowym rozwiązań geometrycznych i konstrukcyjnych. W tym przypadku Wykonawca przeprowadzi ponowną ocenę środowiskową przedsięwzięcia

II. W zakresie robót budowlanych:

1. Wykonanie pełnego zakresu robót przygotowawczych wynikających z dokumentacji projektowej wraz z odwozem i utylizacją materiałów z rozbiórki na odległość do 15 km przy czym Zamawiający informuje iż frez (destrukt z rozbiórek nawierzchni stanowi własność Zamawiającego a pozostałe materiały stanowią własność Wykonawcy Wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej oraz wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji administracyjnych,

2. Wykonawca wykona roboty budowlane przy założeniu utrzymania ruchu kołowego przez cały okres realizacji inwestycji.

3. Zamawiający wymaga wykonanie inwentaryzacji wraz z dokumentacją fotograficzną budynków, ogrodzeń oraz infrastruktury technicznej nie podlegających przebudowie a narażonych na ewentualne uszkodzenia podczas wykonywania robót budowlanych. Wykonawca w ofercie cenowej uwzględni koszt powyższej inwentaryzacji.

4. Wykonawca w cenie ofertowej uwzględni wyniesienie w teren i odpowiednie oznakowanie wszelkich punktów granicznych wynikających z podziału nieruchomości objętych decyzją ZRiD oraz wykona odtworzenia punktów geodezyjnych uszkodzonych lub objętych zakresem realizacji robót. Wyniesienie i oznakowanie powyższych punktów musi nastąpić zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2015 poz. 520 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

5. Wykonawca w ramach zadania wykona i zabuduje tablice informacyjne i pamiątkowe zgodne z wzorami promocji projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Inwestycja planowana jest do współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020 (POiŚ 2014 – 2020).

Zamawiający w trybie art. 93 ust. 1a Ustawy pzp zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym jego etapie w przypadku braku dofinansowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45233120 , 45111100 , 77211400 , 45223200 , 45220000 , 45111000 , 45231400 , 45110000 , 45233252 , 45231600 , 45231000 , 45232410 , 45232100 , 45231300 , 45231220 , 45232300 , 45200000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2) Informacje o opcjach:
Opcje: nie
II.2.3) Informacje o wznowieniach:
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 01.07.2016 Zakończenie 31.10.2019
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000 000.00 PLN (słownie: cztery miliony 00/100 PLN).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4) Inne szczególne warunki
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

1. AKTUALNY ODPIS Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU LUB Z CEIDG-Wykazanie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Pzp;

2. INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO – art.24 ust.1 pkt 4-8, 10-11 Pzp.Wykazanie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Pzp;

3. INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO – art.24 ust.1 pkt 9 zp.Wykazanie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Pzp;

4. ZAŚWIADCZENIE Z WŁAŚCIWEGO ODDZIAŁU ZUS, KRUS Wykazanie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. – Pzp;

5. ZAŚWIADCZENIE Z WŁAŚCIWEGO ORGANU PODATKOWEGO

Wykazanie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Pzp;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Sprawdzanie ww. warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez

Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy-Pzp, należy przedłożyć:

1 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW – ART.22 UST.1 USTAWY-PZP-Złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.Załącznik nr 1.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy-Pzp, należy przedłożyć:

1 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA-Oświadczenie należy podpisać przez osoby (osobę) uprawioną i w oryginale załączyć do oferty. Załącznik nr 6.;

2 AKTUALNY ODPIS Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU LUB Z CEIDG-Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy rzed upływem terminu składania ofert.;

3 INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO – art.24 ust.1 pkt 4-8, 10-11 Pzp.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4 INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO – art.24 ust.1 pkt 9 Pzp.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art.24 ust.1 pkt 9 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5 ZAŚWIADCZENIE Z WŁAŚCIWEGO ODDZIAŁU ZUS, KRUS-Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6 ZAŚWIADCZENIE Z WŁAŚCIWEGO ORGANU PODATKOWEGO-Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1.Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, maja miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast ww. dokumentów składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 10 i 11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

2.DOKUMENT LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE NIE OTWARTO JEGO LIKWIDACJI ANI NIE OGŁOSZONO UPADŁOŚCI

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

3.DOKUMENT LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE NIE ZALEGA Z UISZCZENIEM PODATKÓW, OPŁAT, SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatku, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

4.DOKUMENT LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE NIE ORZECZONO WOBEC NIEGO ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatku, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

4 DOKUMENT LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE NIE ORZECZONO WOBEC NIEGO ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przy czym dokument zawierający oświadczenie powinien zostać wystawiony w ww. terminach dla danego oświadczenia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań

w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca

potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie

oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy-Pzp.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

1. Dyrektor Kontraktu/Przedstawiciel Wykonawcy – posiada doświadczenie na stanowisku Dyrektora Kontraktu, Kierownika Budowy lub Przedstawiciela Wykonawcy na co najmniej dwóch kontraktach obejmujących budowę lub przebudowę obiektu mostowego lub drogi klasy minimum GP (oznaczenie klasy drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. 1999.43.430) o wartości minimum 40.000.000,00 PLN (brutto) każdy kontrakt;

2. Zastępca Dyrektora Kontraktu – posiada doświadczenie na stanowisku Dyrektora Kontraktu, Kierownika Budowy lub Przedstawiciela Wykonawcy na co najmniej dwóch kontraktach obejmujących budowę lub przebudowę obiektu mostowego lub drogi klasy minimum GP (oznaczenie klasy drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. 1999.43.430) o wartości minimum 40.000.000,00 PLN (brutto) każdy kontrakt;

3. Kierownik budowy – posiada wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej lub drogowej bez ograniczeń (lub odpowiadające im uprawnienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy przy budowie lub przebudowie obiektów mostowych, w tym na co najmniej jednym kontrakcie obejmującym budowę obiektu mostowego o minimalnej długości przęsła 25 metrów lub budowie lub przebudowie drogi klasy minimum GP o długości jezdni co najmniej 2 km;

4. Kierownik robót mostowych – posiada wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń (lub odpowiadające im uprawnienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót mostowych, w tym na co najmniej jednym kontrakcie obejmującym budowę obiektu mostowego o minimalnej długości przęsła 25 metrów;

5. Kierownik robót drogowych – posiada wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń (lub odpowiadające im uprawnienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót drogowych przy budowie lub przebudowie drogi klasy minimum GP o długości jezdni co najmniej 2 km (oznaczenie klasy drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. 1999.43.430);

6. Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci sanitarnych – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im uprawnienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), które zgodnie z Prawem budowlanym uprawniają do kierowania robotami budowlanymi przy realizacji sieci sanitarnych, minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku kierownika robót instalacyjnych sanitarnych.

7. Kierownik robót elektrycznych w zakresie sieci elektroenergetycznych – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im uprawnienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), które zgodnie z prawem budowlanym uprawniają do kierowania robotami budowlanymi przy realizacji sieci elektroenergetycznych, minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku kierownika robót elektrycznych.

8. Kierownik robót w zakresie sieci teletechnicznych – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im uprawnienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), które zgodnie z prawem budowlanym uprawniają do kierowania robotami budowlanymi przy realizacji sieci teletechnicznych, minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku kierownika robót teletechnicznych.

9. Główny projektant mostowy – posiada wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej bez ograniczeń (lub odpowiadające im uprawnienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), minimalne doświadczenie przy sporządzaniu dokumentacji projektowej: zaprojektował przynajmniej 2 obiekty mostowe o długości przęsła co najmniej 25 metrów;

10. Główny projektant drogowy – posiada wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń (lub odpowiadające im uprawnienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), doświadczenie przy sporządzaniu dokumentacji projektowej: zaprojektował co najmniej dwie drogi klasy minimum GP o dł. odcinka co najmniej 3 km każda (oznaczenie klasy drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. 1999.43.430).

11. Główny projektant sieci sanitarnych – posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im uprawnienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), które uprawniają do projektowania sieci sanitarnych.

12. Główny projektant sieci elektroenergetycznych – posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im uprawnienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), które uprawniają do projektowania sieci elektroenergetycznych.

13. Główny projektant sieci teletechnicznych – posiada wykształcenie i uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej bez ograniczeń (lub odpowiadające im uprawnienia, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), które uprawniają do projektowania sieci teletechnicznych.

Po podpisaniu umowy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pozostały personel, który umożliwi sprawną realizację zamówienia.

Zamawiający uzna za spełnienie warunków dotyczących uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez wskazane osoby, jeżeli odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zamawiający wyraża zgodę na łączenie przez jedną osobę funkcji kierownika budowy i kierownika robót.

Uwaga:

Osoby wykonujące usługę powinny posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i osoby kierujące robotami budowlanymi powinny posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).

Sprawdzanie ww. warunków udziału w postępowaniu

odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez

Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady

spełnia/nie spełnia.

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek wiedzy i doświadczenia i w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali (zakończyli) minimum dwie budowy obiektu mostowego o rozpiętości przęsła min. 25m oraz w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali (zakończyli) minimum dwie budowy lub przebudowy drogi klasy minimum GP o długości jezdni co najmniej 2km (oznaczenie klasy drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. 1999.43.430). Zamawiający dopuszcza łączenie robót dokumentujących budowę obiektu mostowego z budową lub przebudową drogi.

Przez zakończenie budowy należy rozumieć wystawienie protokółu odbioru końcowego lub dokumentu równoważnego.

Sprawdzanie ww. warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

WYKAZ USŁUG

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek wiedzy i doświadczenia i w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zaprojektowali lub dysponują osobami które zaprojektowały minimum dwa obiekty mostowe o rozpiętości przęsła min. 25m oraz w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zaprojektowali (zakończyli) minimum dwie drogi klasy minimum GP o długości co najmniej 2km (oznaczenie klasy drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. 1999.43.430).

Przez zakończenie prac projektowych należy rozumieć uzyskanie decyzji realizacyjnej lub dokumentu równoważnego.

Sprawdzanie ww. warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Na potwierdzenie spełnienia warunku do oferty należy załączyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami podpisany przez osobę/y uprawnioną/e sporządzony na podstawie załącznika nr 2 do siwz.

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ

Oświadczenie należy podpisać przez osoby (osobę) uprawioną i w oryginale załączyć do oferty. Załącznik nr 3.

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty podpisany przez osobę/y uprawnioną wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami tymi mogą być:

— poświadczenie;

— inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Załącznik nr 4.

Przez robotę najważniejszą uważane będzie wykonanie minimum dwóch budów obiektów mostowych o rozpiętości przęsła min. 25m oraz w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali (zakończyli) minimum dwie budowy lub przebudowy drogi klasy minimum GP o długości jezdni co najmniej 2km (oznaczenie klasy drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. 1999.43.430). Zamawiający dopuszcza łączenie robót dokumentujących budowę obiektu mostowego z budową lub przebudową drogi.

Przez zakończenie budowy należy rozumieć wystawienie protokółu odbioru końcowego lub dokumentu równoważnego.

WYKAZ USŁUG

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy załączy do oferty podpisany przez osobę/y uprawnioną wykaz wykonanych głównych usług. Wykaz ma zawierać usługi wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Do wykazu należy załączyć dowody, że usługi zostały wykonane należycie. Załącznik nr 5.

Dowodami tymi mogą być:

— poświadczenie albo;

— oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

Przez usługi główne uważane będzie zaprojektowanie minimum dwóch obiektów mostowych o rozpiętości przęsła min. 25m oraz w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zaprojektowali (zakończyli) minimum dwie drogi klasy minimum GP o długości co najmniej 2km (oznaczenie klasy drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. 1999.43.430).

Przez zakończenie prac projektowych należy rozumieć uzyskanie decyzji realizacyjnej lub dokumentu równoważnego.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. CENA (koszt). Waga 95
2. TERMIN UDZIELANEJ RĘKOJMI ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI W MIESIĄCACH. Waga 5
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
MZDiT.ZP.3411-191/2016
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
31.05.2016 - 11:30
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
PL
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 31.05.2016 - 12:00
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Inwestycja planowana jest do współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020 (POiŚ 2014 – 2020).
VI.3) Informacji dodatkowych

Data rozpoczęcia podana w punkcie II.3) jest datą orientacyjną uzależnioną od toku procedury przetargowej oraz odwoławczej.Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do dnia 2019-10-31 wykonanie umowy, a zakończenie robót budowlanych do dnia 2019-08-30.

Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1a może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostały przyznane. Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi za wady oraz gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 60 (sześćdziesiąt) miesięcy i nie dłuższy niż 120 (sto dwadzieścia) miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych. Rękojmia za wady obejmuje również materiały użyte do wykonania umowy.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6.do 30 % wartości zamówienia podstawowego.

INNE DOKUMENTY NIE WYMIONIONE W PKT III.2.1) i III.2.3):

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W przypadku udostępnienia zasobów o których mowa wyżej, podmiot udostępniający będzie solidarnie odpowiadać wraz z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów zgodnie z art. 26 ust.2e ustawy-Pzp.

2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy-Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy-Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.2 siwz (lub w pkt 7.3.1 – 7.3.4 siwz – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w pkt 7.2siwz (lub w pkt 7.3.1 – 7.3.4 siwz – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.5. W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników. W przypadku przedstawienia przez Wykonawców w załączonych dokumentach kwoty dotyczącej wartości wykonanych zadań, których wykonanie jest niezbędne na potwierdzenie posiadanego doświadczenia, w sytuacji, gdy wartości zostały

wyrażone w walutach obcych i brak jest wskazania kursu walut, w celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, Wykonawca winien dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień zakończenia wskazanych zadań. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem: http:// www.nbp.pl/ home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm.

1.Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom;

2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w DRUKU OFERTA części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy-Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy-Pzp;.

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy-Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy-Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu

niemniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Inne wymagane dokumenty:

1.PEŁNOMOCNICTWO z art.23 ust.2 Pzp.-Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają pełnomocnictwo do reprezentowania ich zgodnie z art.23 ust.2 Prawa Zamówień Publicznych. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

2.DRUK OFERTA-Druk oferta należy wypełnić i podpisać przez osoby (osobę) uprawnioną. Załącznik nr 7;

3.PEŁNOMOCNICTWO DLA OSOBY/OSÓB PODPISUJĄCEJ OFERTĘ-Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę, jeżeli nie figurują one w odpisie z właściwego rejestru – przedstawiciel Wykonawcy;

4.OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE KLAUZUL SPOŁECZNYCH-Oświadczenie w zakresie klauzul społecznych należy podpisać przez osoby (osobę) uprawnioną i załączyć do oferty w oryginale. Załącznik nr 8;

5.GRUPA KAPITAŁOWA-Należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z póź. zm.) lub informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

3.5 Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia – klauzula społeczna

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający będzie wymagał, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudnione były co najmniej 4 osoby bezrobotne na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) lub na postawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do:

— zatrudnienia co najmniej 4 osób bezrobotnych, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w niniejszym punkcie specyfikacji – w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy,

— przedłożenia zamawiającemu zgłoszeń ofert pracy przedstawionych powiatowemu urzędowi pracy, odpisu skierowań osób bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz umów o pracę – w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę (z winy bezrobotnego), wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy ze zwolnionym bezrobotnym.

Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osób. Na żądanie zamawiającego, wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osób.

W przypadku nie zatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej przez zamawiającego liczby osób bezrobotnych, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej, w wysokości iloczynu kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający moment zakończenia umowy oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia – za każdego niezatrudnionego bezrobotnego poniżej liczby wymaganej przez zamawiającego, chyba że wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy powiatowemu urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a nie zatrudnienie osób bezrobotnych nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego stronie. Za przyczynę nie leżącą po stronie wykonawcy będzie w szczególności uznany brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji.

Strony dopuszczają możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie wynagrodzenia, terminu realizacji lub przyjętych rozwiązań technicznych w przypadku:

1) wystąpienia siły wyższej;

2) wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i przyjętymi normami;

3) wystąpienia uzasadnionych okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, np. konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, konieczność zmiany tymczasowej organizacji ruchu, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

4) wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług;

5) nie wydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkującej kontynuację i zakończenie robót budowlanych;

6) przedłużenia procedury przetargowej wynikającej między innymi z postępowania odwoławczego;

7) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie;

8) zmniejszenia lub ograniczenia środków finansowych na realizację inwestycji, czy też pozyskanie dodatkowych środków finansowych pozwalających na szybszą realizację robót budowlanych;

9) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej lub w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie;

10) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym;

11) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających;

12) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian zwiększających bezpieczeństwo i efektywność organizacji ruchu między innymi.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676  Warszawa

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676  Warszawa

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676  Warszawa

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia
15.04.2016

More information: Kliknij tutaj
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.