Szukaj

Polska-Częstochowa: Roboty w zakresie budowy dróg

Polska-Częstochowa: Roboty w zakresie budowy dróg

Prośba o składanie wniosków

Informacja Ogólna

Polska
   CZĘSTOCHOWA
   Maj 19, 2017
   Cze 9, 2017
   Polski
   Inne

Towary, prace i usługi

Roboty konstrukcyjne   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne   Usługi wycinania drzew   Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych   Roboty w zakresie burzenia   Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne   Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych   Roboty w zakresie budowy dróg   Roboty inżynieryjne i budowlane   Roboty w zakresie nawierzchni ulic  

Oryginalny tekst

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
ul. Popiełuszki 4/6
Osoba do kontaktów: Jarosław Brymora, Kamil Drabiński
42-217  Częstochowa
PL
Tel.: +48 343664337/152
Faks: +48 343664337/160
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzd.czest.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Opcje subskrypcji

Podstawowe

Pełne

Firmowe

550 USD/rok

1000 USD/rok

Koszt na żądanie

Kup Kup Kontakt z nami
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.