Szukaj

PL-Warszawa: Mundury policyjne

Prośba o składanie wniosków

PL-Warszawa: Mundury policyjne

2110 - Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja Ogólna

Państwo:    Polska
Ostateczny termin dla specyfikacji:   Kwi 3, 2006
Ostateczny termin dla odpowiedzi:   Kwi 3, 2006
Zasady przetargu:   Unia Europejska
Publikacje Dziennika Urzędowego UE:   #36075-2006 in 33/ issue
Data publikacji:   Lut 17, 2006
Organizacja przyznająca:   KOMENDANT STOLECZNY POLICJI, WARSZAWA
Rodzaj Kontraktu:   Zamówienie publiczne na dostawy
Rodzaj procedury:   Procedura otwarta
Rodzaj wymaganej oferty:   Oferta częściowa
Kryteria przyznania:   Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
Oryginalny język(i):   Polski
Streszczenie:   Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Dostawa umundurowania sluzbowego dla KSP. Dostawa umundurowanie sluzbowe w sklad którego wchodza: mundur czarny cwiczebny, kurtka czarna cwiczebna z podpinka i kamizelka, czapka czarna cwiczebna, buty skoczka, kamizelka odblaskowa, pas glówny. CPV: 18115200.

Towary, prace i usługi

Artykuły:  

Streszczenie

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Komendant Stoleczny Policji, ul.
Nowolipie 2, Do wiadomosci Alicja Wielegowska, PL-00-150 Warszawa. Tel.
+48 22 603 76 72. E-mail zamowienia@warszawa.policja.gov.pl. Faks +48 22
603 76 42.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajacej: www.warszawa.policja.gov.pl.
Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem: jak podano wyzej dla punktu
kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczace dialogu
konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) mozna uzyskac pod
adresem: jak podano wyzej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy
przesylac na adres: jak podano wyzej dla punktu kontaktowego.
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJACEJ I GLÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY
DZIALALNOSCI: Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym
jednostki regionalne i lokalne.
Porzadek i bezpieczenstwo publiczne.
Instytucja zamawiajaca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajacych: nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Dostawa
umundurowania sluzbowego dla KSP.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostaw lub swiadczenia uslug: Dostawy.
Kupno.
Glówne miejsce realizacji dostawy: Magazyn mundurowy KSP, Warszawa, ul.
Wlochowska 25/23.
II.1.3) Ogloszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów): Dostawa umundurowanie
sluzbowe w sklad którego wchodza: mundur czarny cwiczebny, kurtka czarna
cwiczebna z podpinka i kamizelka, czapka czarna cwiczebna, buty skoczka,
kamizelka odblaskowa, pas glówny.
II.1.6) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 18115200.
II.1.7) Zamówienie jest objete Porozumieniem w sprawie zamówien
rzadowych (GPA): Nie.
II.1.8) Podzial na czesci: Tak
Oferty nalezy skladac w odniesieniu do: jednej lub wiecej czesci.
II.1.9) Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: Nie.
II.2) WIELKOSC LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres: Szacunkowa wartosc bez VAT: 760
965,90 PLN.
II.2.2) Opcje: Nie.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: Rozpoczecie:
Zakonczenie: 30.6.2006.
INFORMACJE NA TEMAT CZESCI
CZESC nr 1
NAZWA: Mundur czarny cwiczebny.
1) KRÓTKI OPIS: Dostawa mundurów czarnych cwiczebnych.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 18115200.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Do 2 000 kpl.
Szacunkowy koszt bez VAT: 259 080,00 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZECIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA: Rozpoczecie: Zakonczenie: 30.6.2006.
CZESC nr 2
NAZWA: Kurtka czarna cwiczebna.
1) KRÓTKI OPIS: Dostawa kurtek czarnych cwiczebnych z podpinka i
kamizelka.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 18115200.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Do 500 kpl.
Szacunkowy koszt bez VAT: 86 190,00 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZECIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA: Rozpoczecie: Zakonczenie: 30.6.2006.
CZESC nr 3
NAZWA: Czapka czarna cwiczebna.
1) KRÓTKI OPIS: Dostawa czapek czarnych cwiczebnych.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 18443320.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Do 2 000 szt.
Szacunkowy koszt bez VAT: 18 258,00 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZECIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA: Rozpoczecie: Zakonczenie: 30.6.2006.
CZESC nr 4
NAZWA: Buty skoczka.
1) KRÓTKI OPIS: Dostawa butów skoczka.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 19315000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Do 1 500 par.
Szacunkowy koszt bez VAT: 267 750,00 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZECIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA: Rozpoczecie: Zakonczenie: 30.6.2006.
CZESC nr 5
NAZWA: Kamizelka odblaskowa.
1) KRÓTKI OPIS: Dostawa kamizelek odblaskowych.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 18131600.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Do 2 000 szt.
Szacunkowy koszt bez VAT: 85 455,60 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZECIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA: Rozpoczecie: Zakonczenie: 30.6.2006.
CZESC nr 6
NAZWA: Pas glówny.
1) KRÓTKI OPIS: Dostawa pasów glównych.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 18512000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Do 1 500 szt.
Szacunkowy koszt bez VAT: 44 232,30 PLN.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZECIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA: Rozpoczecie: Zakonczenie: 30.6.2006.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZACE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium na calosc zamówienia w
wysokosci 15 219,31 PLN lub w podziale na zadania:
zadanie nr 1 - 5 181,60 PLN;
zadanie nr 2 - 1 723,80 PLN;
zadanie nr 3 - 365,16 PLN;
zadanie nr 4 - 5 355,00 PLN;
zadanie nr 5 - 1 709,11 PLN;
zadanie nr 6 - 884,64 PLN.
Do umowy wymagane bedzie wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % ceny oferty w kazdym zadaniu.
III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odniesienie do
odpowiednich przepisów je regulujacych: Termin platnosci za dostawe - 30
dni od dostarczenia do Zamawiajacego faktury VAT.
III.1.3) Forma prawna, jaka musi przyjac grupa wykonawców, której
zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o
przyznanie zamówienia skladaja oswiadczenie, ze zawra w przypadku
uzyskania zamówienia umowe o wspólpracy w celu realizacji zamówienia na
dostawe umundurowania.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Tak.
Wykonawca do oferty dolaczy wzór oferowanego asortymentu.
Asortyment zalaczony przez Wykonawce, który przedstawi najkorzystniejsza
oferte obowiazywac bedzie przez caly okres trwania umowy i zaliczony
zostanie do ostatniej dostarczonej partii przedmiotu umowy.
Wykonawcy, którzy nie zostali wybrani beda mogli odebrac oferowany
asortyment na koszt wlasny po zakonczeniu postepowania i zlozeniu wniosku.
III.2) WARUNKI UDZIALU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczace wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalnosci konieczne do
dokonania oceny spelniania wymogów: O zamówienia publiczne moga ubiegac
sie wykonawcy, którzy spelniaja wymogi okreslone w art. 22 ust- 1 ustawy
prawo zamówien publicznych.
Statut prawny - wymagane dokumenty:
1. aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo zaswiadczenie o wpisie do
ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej,
wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania
oferty;
2. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.
24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy - wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uplywem terminu skladania ofert;
3. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.
24 ust 1 pkt. 9 ustawy - wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu skladania ofert;
4. aktualne zaswiadczenia naczelnika urzedu skarbowego oraz wlasciwego
oddzialu zakladu ubezpieczen spolecznych lub kasy rolniczego
ubezpieczenia spolecznego potwierdzajacych odpowiednio, ze wykonawca nie
zalega z oplacaniem podatków, oplat oraz skladek na ubezpieczenie
zdrowotne lub spoleczne, lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu- wystawionych
nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert;
5. Jezeli Wykonawca ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia ma siedzibe,
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w 1, 3, 4 sklada dokument (dokumenty)
wystawione w kraju, w którym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajace odpowiednio, ze:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nic ogloszono upadlosci,
b. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie,
c. nie zalega z uiszczaniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie
spoleczne lub zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenia na raty zaleglych platnosci wstrzymanie w
calosci wykonania decyzji wlasciwego organu.
6. Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca
ubiegajacy sie o udzielenie Zamówienia ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania nic wydaje sie dokumentu (dokumentów), o którym mowa w pkt 2
oraz w pkt 5 - nalezy zastapic go dokumentem zawierajacym oswiadczenie
zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania.
III.2.3) Zdolnosc techniczna: Informacje i formalnosci konieczne do
dokonania oceny spelniania wymogów: Wykaz wykonanych w okresie ostatnich
3 lat tj. kwietnia 2003 - marca 2006 dostaw o podobnym charakterze
(odpowiednio do zadania).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Kazda dostawa o
wartosci nie mniejszej niz 50 % zaoferowanej ceny oferty brutto w
poszczególnych zadaniach a jesli okres prowadzenia dzialalnosci jest
krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców oraz zalaczenie dokumentów potwierdzajacych, ze
dostawy zostaly wykonane nalezycie.
III.2.4) Zamówienia zastrzezone: Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZACE ZAMÓWIEN NA USLUGI
III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu: Nie.
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazac nazwiska oraz kwalifikacje
zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie uslugi: Nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.2) Wykorzystana bedzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
WZP - 965/06/39/Z.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczace tego samego zamówienia: Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowegoTermin skladania wniosków dotyczacych uzyskania
dokumentów lub dostepu do dokumentów: 3.4.2006 - 12:00.
Dokumenty odplatne:
Podac cene: 103,00 PLN.
Warunki i sposób platnosci: Za zaliczeniem pocztowym przy odbiorze SIWZ,
lub wplata na konto Zamawiajacego: 49 1010 1010 0056 5613 9150 0000
(potwierdzenie dokonania zaplaty nalezy przeslac wraz z wnioskiem o SIWZ).
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia mozna uzyskac po uprzednim
zlozeniu wniosku o przeslanie specyfikacji na nr faxu: + 48 22 603 76 42.
IV.3.4) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu: 3.4.2006 - 12:00.
IV.3.6) Jezyk(i), w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: Okres
w dniach: 60 (od ustalonej daty skladania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 3.4.2006 - 13:00.
Miejsce: Warszawa, ul. Nowolipie 2.
Osoby upowaznione do obecnosci podczas otwarcia ofert: nie.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPELNIAJACE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJACYM SIE: Nie.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE SRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH: Nie.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE: IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Najnizsza cena: dla zadania nr 5 i 6.
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzglednieniem kryteriów:
kryteria okreslone ponizej:
Zadanie nr 1, 2, 3:
1. cena - 70 %;
2. jakosc - 30 %.
Zadanie nr 4:
1. cena - 60 %;
2. jakosc - 40 %.
VI.4) PROCEDURY ODWOLAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwolawcze: Urzad Zamówien
Publicznych, ul. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail
odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 22 458 78 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks
+48 22 458 78 00.
VI.4.2) Skladanie odwolan: Dokladne informacje na temat terminów
skladania odwolan: Zgodnie z art. 180 ust. 2 i ust. 3 ustawy prawo
zamówien publicznych.
VI.4.3) Zródlo, gdzie mozna uzyskac informacje na temat skladania
odwolan: Urzad Zamówien Publicznych, ul. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa.
E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 22 458 78 00. URL: www.uzp.gov.pl.
Faks +48 22 458 78 00.
VI.5) DATA WYSLANIA NINIEJSZEGO OGLOSZENIA: 9.2.2006.