Szukaj

PL-Poznan: Jednorazowe, niechemiczne artykuly medyczne i hematologiczne

Prośba o składanie wniosków

PL-Poznan: Jednorazowe, niechemiczne artykuly medyczne i hematologiczne

2110 - Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja Ogólna

Państwo:    Polska
Ostateczny termin dla specyfikacji:   Lut 9, 2006
Ostateczny termin dla odpowiedzi:   Lut 9, 2006
Zasady przetargu:   Unia Europejska
Publikacje Dziennika Urzędowego UE:   #11043-2006 in 10/ issue
Data publikacji:   Sty 17, 2006
Numer odnośnego dokumentu:   005-59686-
Organizacja przyznająca:   SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 PRZEMIENIENIA PANSKIEGO AKADEMII MEDYCZNEJ, POZNAN
Rodzaj Kontraktu:   Zamówienie publiczne na dostawy
Rodzaj procedury:   Procedura otwarta
Rodzaj wymaganej oferty:   Oferta częściowa
Kryteria przyznania:   Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
Oryginalny język(i):   Polski
Streszczenie:   Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego uzytku. Wyroby medyczne jednorazowego uzytku na potrzeby szpitala (miedzy innymi igly, strzykawki, cewniki, dreny, rekawiczki, fartuchy itp.). CPV: 33141000, 36731100, 26152339, 25122320, 21232300.

Towary, prace i usługi

Artykuły:  

Streszczenie

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny nr 1 Przemienienia Panskiego Akademii Medycznej, ul. Dluga 1/2,
Do wiadomosci mgr Grazyna Kowalska Dzial Zamówien Publicznych pok. 604
tel. +48 61 854 90 88, PL-61-848 Poznan. Tel. +48 61 854 90 00. E-mail
gkowalsk@sk1.usoms.poznan.pl. Faks +48 61 852 94 72.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajacej: www.sk1.am.poznan.pl.
Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem: Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny Nr 1 Przemienienia Panskiego Akademii Medycznej, ul.
Dluga 1/2, Do wiadomosci mgr Grazyna Kowalska Dzial Zamówien Publicznych
pok. 604, tel. +48 61 854 90 88, PL-61-848 Poznan. Tel. +48 61 854 92 42.
E-mail gkowalsk@sk1.usoms.poznan.pl. Faks +48 61 854 90 93. URL:
www.sk1.am.poznan.pl.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczace dialogu
konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) mozna uzyskac pod
adresem: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Przemienienia
Panskiego Akademii Medycznej, ul. Dluga 1/2, Do wiadomosci mgr Grazyna
Kowalska Dzial Zamówien Publicznych pok. 604, tel. 061 854 90 88,
PL-61-848 Poznan. Tel. +48 61 854 92 42. E-mail
gkowalsk@sk1.usoms.poznan.pl. Faks +48 61 854 90 93. URL:
www.sk1.am.poznan.pl.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy
przesylac na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Przemienienia Panskiego Akademii Medycznej, ul. Dluga 1/2, Do wiadomosci
mgr Grazyna Kowalska Dzial Zamówien Publicznych pok. 604, tel. +48 61 854
90 88, PL-61-848 Poznan. Tel. +48 61 854 92 42. E-mail
gkowalsk@sk1.usoms.poznan.pl. Faks +48 61 854 90 93. URL:
www.sk1.am.poznan.pl.
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJACEJ I GLÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY
DZIALALNOSCI: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Dostawa
wyrobów medycznych jednorazowego uzytku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce
realizacji dostaw lub swiadczenia uslug: Dostawy.
Kupno.
Glówne miejsce realizacji dostawy: Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny Nr 1 Przemienienia Panskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, ul
Dluga 1/2, 61-848 Poznan (magazyn, Apteka).
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów): Wyroby medyczne
jednorazowego uzytku na potrzeby szpitala (miedzy innymi igly,
strzykawki, cewniki, dreny, rekawiczki, fartuchy itp.).
II.1.6) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141000, 36731100, 26152339,
25122320, 21232300.
II.1.7) Zamówienie jest objete Porozumieniem w sprawie zamówien
rzadowych (GPA): Nie.
II.1.8) Podzial na czesci: Tak
Oferty nalezy skladac w odniesieniu do: tylko jednej czesci.
II.1.9) Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: Nie.
II.2) WIELKOSC LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres: Przetarg powyzej 130 000,00 EUR,
124 pakiety.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: Okres w miesiacach:
12 (od udzielenia zmówienia):
INFORMACJE NA TEMAT CZESCI
CZESC nr 1
1) KRÓTKI OPIS: Igla do biopsji tkanek miekkich.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141320.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 2
1) KRÓTKI OPIS: Próbówki z heparyna litowa o pojemnosci ok. 2 ml z
zakonczeniem typu Luer.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 26152339.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 3
1) KRÓTKI OPIS: Klipsy tytanowe male, srednie, srednio duze.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33142000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 3 pozycji.
CZESC nr 4
1) KRÓTKI OPIS: Cewnik do podawania tlenu przez nos (tzw. wasy tlenowe).
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141200.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 5
1) KRÓTKI OPIS: Sonda rektalna (kanka do odbytu).
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141641.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 7 pozycji.
CZESC nr 6
1) KRÓTKI OPIS: Cewnik Kehr 30x13 (CH8-CH18).
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141200.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 7
1) KRÓTKI OPIS: Przedluzacz do pompy infuzyjnej przezroczysty, dlugosc
150 cm, 200 cm, 150-200 cm.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 3 pozycji.
CZESC nr 8
1) KRÓTKI OPIS: Zglebnik zoladkowy w opakowaniu zapewniajacym minimalna
liczbe zwojów bez zalamania 16F, 18F, 20F, 22F.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141641.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 4 pozycji.
CZESC nr 9
1) KRÓTKI OPIS: Zglebnik zoladkowy 12CH, 16CH, 18CH, 20CH, 22CH, dlugosc
ok 80 cm, z zakonczeniem odpowiednim do strzykawki z zakonczeniem typu
Luer.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 5 pozycji.
CZESC nr 10
1) KRÓTKI OPIS: Zatyczka do zglebnika zoladkowego stozkowa.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 1 pozycji.
CZESC nr 11
1) KRÓTKI OPIS: Cewnik Nelaton, cewnik Foleya silikonowy, cewnik Foleya
silikonowy trójdrozny, cewnik Tiemanna.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141200.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 18 pozycji.
CZESC nr 12
1) KRÓTKI OPIS: Aparat do przetaczania plynów infuzyjnych z precyzyjnym
regulatorem.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33194100.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 13
1) KRÓTKI OPIS: Aparat do przetaczania plynów infuzyjnych z biureta o
pojemnosci do 150 ml.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33194100.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 14
1) KRÓTKI OPIS: Pojemnik do odsysania ran, jalowy z koncówka uniwersalna
do podlaczenia drenu wyprowadzajacego z rany 250 ml, dren do drenazu
ssacy Redon 12CH, 14CH, 16CH.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33190000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 4 pozycji.
CZESC nr 15
1) KRÓTKI OPIS: Cewnik do embolektomii 3F, 4F, 6F, 8F.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141200.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 4 pozycji.
CZESC nr 16
1) KRÓTKI OPIS: Cewnik do odsysania g. d. o. wykonany z medycznego
polichlorku winylu, o skali twardosci 70, o powierzchni zewnetrznej
matowej, nie przywierajacy do powierzchni rurki intubacyjnej CH12, CH14,
CH16, CH18, CH20, CH8, CH10.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141200.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 8 pozycji.
CZESC nr 17
1) KRÓTKI OPIS: Dren do drenazu klatki piersiowej z trokarem 16F, 20F,
24F, 28F, 32F.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141640.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 5 pozycji.
CZESC nr 18
1) KRÓTKI OPIS: Dren do drenazu klatki piersiowej bez trokara 32F, 36F.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141640.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 2 pozycji.
CZESC nr 19
1) KRÓTKI OPIS: Zestaw do cystostomii (nadlonowego naklucia i drenazu
pecherza moczowego) z cewnikiem CH 12, dlugosc 40 mm, z kaniula punkcyjna
rozdzieralna wielkosci 15CH.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33190000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 20
1) KRÓTKI OPIS: Prezerwatywy pudrowane bez zbiorniczka (slonki medyczne).
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 36731100.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 21
1) KRÓTKI OPIS: Termometr lekarski rteciowy.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33251200.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 22
1) KRÓTKI OPIS: Maska jednorazowa do tlenoterapii z przewodem dl. min.
150 cm, maska jednorazowa do tlenoterapii dla chorych z tracheostomia,
przewód do podawania tlenu przez worek samorozprezalny.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33172000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 3 pozycji.
CZESC nr 23
1) KRÓTKI OPIS: Podtlenek azotu w butlach a 7 kg.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 24100000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 24
1) KRÓTKI OPIS: Zel do USG o pojemnosci 0,5 l i 5 l.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 2 pozycji.
CZESC nr 25
1) KRÓTKI OPIS: Maska krtaniowa nr 3, nr 4.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 2 pozycji.
CZESC nr 26
1) KRÓTKI OPIS: Zestaw do pompy zywieniowej Patrol firmy Abbott (pompa
jest wlasnoscia Zamawiajacego).
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33190000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 27
1) KRÓTKI OPIS: Przyrzad do zywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 28
1) KRÓTKI OPIS: Zglebnik jelitowy poliuretanowy z prowadnica,
przeznaczony do zywienia jelitwego.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141641.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 29
1) KRÓTKI OPIS: Cewnik do kaniulacji tetnicy udowej 18G.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141200.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 30
1) KRÓTKI OPIS: Cewnik do zyly centralnej wg zasady cewnik w cewnik
rozmiar 16G, dla doroslych.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141200.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 2 pozycji.
CZESC nr 31
1) KRÓTKI OPIS: Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniajacym
niskocisnieniowym, bez mankietu uszczelniajacego, lacznik rurki
intubacyjnej, lacznik obrotowy katowy wielokrotnego uzytku.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33172000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 27 pozycji.
CZESC nr 32
1) KRÓTKI OPIS: Rurka tracheostomijna silikonowana z mankietem
uszczelniajacym niskocisnieniowym, rurka tracheostomijna foniatryczna z
mankietem uszczelniajacym.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33172000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 12 pozycji.
CZESC nr 33
1) KRÓTKI OPIS: Rurka ustno-gardlowa Guadel nr 1, nr 2, nr 3, nr 4.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33172000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 4 pozycji.
CZESC nr 34
1) KRÓTKI OPIS: Rurka intubacyjna zbrojona.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33172000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 5 pozycji.
CZESC nr 35
1) KRÓTKI OPIS: Rurka torakoskopowa - dooskrzelowa (do niezaleznej
wentylacji) lewostronna i prawostronna.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33172000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 9 pozycji.
CZESC nr 36
1) KRÓTKI OPIS: Worek do moczu sterylny z zastawka refluksyjna,
pojemnosc 2l z odplywem i podzialka, worek do moczu o pojemnosci 2l z
odplywem i podzialka.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 25221230.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 2 pozycji.
CZESC nr 37
1) KRÓTKI OPIS: Uniwersalny cewnik termodylucyjny wykonany z PCV,
czujnik temperatury do cewnika Swann-Ganza kompatybilny z aparatem Hemo
Pro (wlasnosc Zamawiajacego), zestaw do wprowadzania z zastawka
hemostatyczna i lacznikiem.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141200.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 3 pozycji.
CZESC nr 38
1) KRÓTKI OPIS: Przetwornik cisnienia tetniczego i zylnego podwójny,
jednorazowego uzytku, przetwornik cisnienia tetniczego i zylnego
pojedynczy, jednorazowego uzytku.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 2 pozycji.
CZESC nr 39
1) KRÓTKI OPIS: Wymiennik ciepla i wilgoci (sztuczny nos) lekki, o
malych gabarytach dla doroslych, mocowanie do sztucznego nosa do rurki
dotchawicznej z mozliwoscia podawania tlenu.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 2 pozycji.
CZESC nr 40
1) KRÓTKI OPIS: Rekawice diagnostyczne rozmiar S, M, L.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 25161200.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 41
1) KRÓTKI OPIS: Rekawice chirurgiczne sterylne rozmiar 6,0-9,0.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141420.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 42
1) KRÓTKI OPIS: Rekawice foliowe rozmiar S, M, L.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 25161200.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 43
1) KRÓTKI OPIS: Rekawice chirurgiczne bezpudrowe z wewnetrzna warstwa
olmerowa, sterylne, z rolowanym obrzezem, wykonane z wulkanizatu kauczuku
naturalnego o niskiej zawartosci bialek.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141420.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 44
1) KRÓTKI OPIS: Aparat do przetaczania plynów infuzyjnych czarny,
strzykawka dwuczesciowa 20 ml czarna, strzykawka trzyczesciowa 50 ml
czarna.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33194100.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 3 pozycji.
CZESC nr 45
1) KRÓTKI OPIS: Czepek chirurgiczny jednorazowy perforowany z gumka z
tylu (damski lub meski).
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 46
1) KRÓTKI OPIS: Maska chirurgiczna trójwarstwowa z niepylaca warstwa
wewnetrzna i z trokami, maska chirurgiczna (operacyjna) jednorazowa z
oslona na oczy.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 2 pozycji.
CZESC nr 47
1) KRÓTKI OPIS: Przescieradlo jednorazowe.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 2 pozycji.
CZESC nr 48
1) KRÓTKI OPIS: Fartuch zabiegowy jednorazowego uzytku laminowany z
przodu.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 49
1) KRÓTKI OPIS: Pokrowce foliowe na buty.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 50
1) KRÓTKI OPIS: Wyroby medyczne do prowadzenia hemofiltracji przy pomocy
aparatu Fresenius który stanowi wlasnosc Zamawiajacego.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33190000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 7 pozycji.
CZESC nr 51
1) KRÓTKI OPIS: Rekawice pudrowane skrobia kukurydziana, sterylne,
posiadajace anatomiczny ksztalt, wykonane z wulkanizatu kauczuku.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141420.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 52
1) KRÓTKI OPIS: Zamkniety system wodny do nebulizatoraultradzwiekowego
firmy Kendall o poj. 100-150 ml (wlasnosc zamawiajacego, uniwersalny
pojemnik z jalowa woda destylowana, lacznik do pojemnika uniwersalnego.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33190000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 3 pozycji.
CZESC nr 53
1) KRÓTKI OPIS: Lacznik plastikowy schodkowy zenski z zakonczeniem Luer
do sond zywieniowych, cewników i strzykawek Lock.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 54
1) KRÓTKI OPIS: Stenty samorozprezalne na systemach wprowadzajacych do
6F, 6-9 mm srednicy, dl. 20-100 mm, ze zlotymi markerami na koncach.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141620.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 55
1) KRÓTKI OPIS: Zamkniety system wodny do nebulizatora ultradzwiekowego
firmy Kendall o poj. 100-150 ml (nebulizator jest wlasnoscia
Zamawiajacego.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie a jednej pozycji.
CZESC nr 56
1) KRÓTKI OPIS: Kapturki pomiarowe do termometru typu Genius (termometr
jest wlasnoscia Zamawiajacego).
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 57
1) KRÓTKI OPIS: Kapturki pomiarowe do termometru typu ThermoScan Pro300
firmy Braun (termometr jest wlasnoscia Zamawiajacego).
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 58
1) KRÓTKI OPIS: Urzadzenie do treningu oddechowego z mozliwoscia
regulowania cisnienia w trakcie wydechu, urzadzenie do treningu
oddechowego z mozliwoscia poglebiania oddechu.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 2 pozycji.
CZESC nr 59
1) KRÓTKI OPIS: Material embolizacyjny (alkohol poliwinylowy) o
nastepujacych rozmiarach czasteczek: 50, 100, 200, 300, 500, 700, 7 000,
1 500, 2 000 um a 100 mg.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 60
1) KRÓTKI OPIS: Wyroby medyczne do aparatu Universal II do witrektomii
przedniej (aparat jest wlasnoscia Zamawiajacego).
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 6 pozycji.
CZESC nr 61
1) KRÓTKI OPIS: Wklad do strzykawki automatycznej typu Angiomat 6000 -
wlasnosc Zamawiajacego.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33190000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 62
1) KRÓTKI OPIS: Elektroda do EEG jednorazowego uzytku.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 63
1) KRÓTKI OPIS: Zestawy do naklucia oplucnej.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141620.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 64
1) KRÓTKI OPIS: Cewnik dopecherzowy Foleya pokryty jonami srebra 16CH i
18CH.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141200.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 2 pozycji.
CZESC nr 65
1) KRÓTKI OPIS: Igla do znieczulen podpajeczynówkowych 20G.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141320.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 66
1) KRÓTKI OPIS: Igla do znieczulenia typu pencil-point
podpajeczynówkowego.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141320.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 4 pakietów.
CZESC nr 67
1) KRÓTKI OPIS: Dren do drenazu jamy oplucnej z prowadnica 28F.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141640.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 68
1) KRÓTKI OPIS: Igla do znieczulania podpajeczynówkowego o szlifie
atraumatycznym, dwuplaszczyznowym 26Gx8,5-90 mm.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141320.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 69
1) KRÓTKI OPIS: Zestaw do ciaglego znieczulenia podpajeczynówkowego 22
G, 24 G, zestaw do ciaglego znieczulania splotu nerwowego z cewnikiem.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141620.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 3 pozycji.
CZESC nr 70
1) KRÓTKI OPIS: Igla do znieczulenia splotów nerwowych z krótkim szlifem
bez stymulatora nerwów obwodowych o dl. 300 mm.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141320.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 71
1) KRÓTKI OPIS: Zamkniety system odsysania wewnatrzoskrzelowego z
mozliwoscia izolowania cewnika w trakcie wentylacji chorego.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 2 pozycji.
CZESC nr 72
1) KRÓTKI OPIS: Igla do znieczulenia regionalnego, igla do znieczulenia
regionalnego typu Touhy.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141320.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 2 pakietów.
CZESC nr 73
1) KRÓTKI OPIS: Igla z identyfikacja do splotu nerwowego 150 mm i 50 mm
przy pomocy urzadzenia Stimuplex-Dig (urzadzenie jest wlasnoscia
Zamawiajacego).
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141320.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 2 pozycji.
CZESC nr 74
1) KRÓTKI OPIS: Zestaw do pobierania próbek wydzieliny z oskrzeli w
systemie zamknietym, kompatybilny z drenem ssacym i fiberoskopem,
posiadajacy oddzielna nakretke do probówki transportowej.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141620.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 75
1) KRÓTKI OPIS: Dren ledzwiowy do zestawu drenazu zewnetrznego oraz igla
Touhy. Dreny II do zestawu drenazu zewnetrznego oraz worek do drenazu.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141640.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 2 pozycji.
CZESC nr 76
1) KRÓTKI OPIS: Korki do butelek do plynów infuzyjnych, nakretki do
butelek do plynów infuzyjnych.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 25122320.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 2 pozycji.
CZESC nr 77
1) KRÓTKI OPIS: Papier do autorefraktometru 57 mm.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 21121300.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 78
1) KRÓTKI OPIS: Kaczki biale plastikowe, podsuwacz bialy plastikowy,
nerka biala 25-30 cm plastikowa.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 25240000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 3 pozycji.
CZESC nr 79
1) KRÓTKI OPIS: Filtry - tuba jednorazowy do ssaka prózniowego
p/bakteryjny - zewnetrzny, Filtr - platek jednorazowy do ssaka
prózniowego p/bakteryjny - wewnetrzny.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 36730000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 2 pozycji.
CZESC nr 80
1) KRÓTKI OPIS: Ustniki do spirometru Lungest - male, glowice
tacheometrycznedo spirometru Lungest, przylacze ruchome do spirometru
Lungest.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33190000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 3 pozycji.
CZESC nr 81
1) KRÓTKI OPIS: Naczynko górne komory rozpylacza do Thomex MB, naczynko
na lek do inhalatora Thomex MB.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33190000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 2 pozycji.
CZESC nr 82
1) KRÓTKI OPIS: Koperty do zdjec rtg i historii choroby.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 21232300.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 4 pozycji.
CZESC nr 83
1) KRÓTKI OPIS: Lopatka drewniana, patyczki drewniane 30 cm, kieliszki
do leków plastikowe z mozliwoscia sterylizacji.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 29800000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 3 pozycji.
CZESC nr 84
1) KRÓTKI OPIS: Kubki jednorazowego uzytku do napoi zimnych, talerze
jednorazowe 23 - plaskie, talerze jednorazowe 23 - glebokie.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 36672100.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 3 pozycji.
CZESC nr 85
1) KRÓTKI OPIS: Jednorazowe, medyczne nozyki do golenia.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 29712110.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 86
1) KRÓTKI OPIS: Sloiki na 200 g z ciemnego szkla, butelki oraz nakretki.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 26152300.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 10 pozycji.
CZESC nr 87
1) KRÓTKI OPIS: Zakraplacze do butelek do kropli ocznych, pudelka do
masci, saczki, filtry szklane Schotta G3, kolby Elenmayera prózniowe,
oplatki skrobiowe, gumki recepturowe male i duze, krazki pergaminowe,
torebki biale o róznej pojemnosci.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 25122320.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 10 pozycji.
CZESC nr 88
1) KRÓTKI OPIS: Dren balonowy do ssaka dl. 2 m.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141640.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 89
1) KRÓTKI OPIS: Staza do pobierania krwi z zapieciem automatycznym.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 90
1) KRÓTKI OPIS: Probówki do oznaczania ACT.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 26152339.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 91
1) KRÓTKI OPIS: Wiadra pedalowe biale, plastikowe (ok. 15 l).
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 25243320.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 92
1) KRÓTKI OPIS: Stojak do plynów infuzyjnych na kólkach z blokada, z 4
haczykami, z regulowana wysokoscia do 2,20 m.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 26152300.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 93
1) KRÓTKI OPIS: Rekojesc laryngoskopu konwencjonalnego, Lyzki do
laryngoskopów rozm. 3 i 4.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33190000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 3 pozycji.
CZESC nr 94
1) KRÓTKI OPIS: Worki resuscytacyjne z silikonu dla doroslych z zastawka
pacjenta ograniczajaca cisnienie samorozprezalne. Maski silikonowe do
worków z mankietem uszczelnianym powietrzem rozmiar 3 i 4.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33190000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 3 pozycji.
CZESC nr 95
1) KRÓTKI OPIS: Elektrody nasierdziowe z zabezpieczeniem przed
wypadaniem.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33182200.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 96
1) KRÓTKI OPIS: Shunty do wykonywania zespolen na bijacym sercu.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 97
1) KRÓTKI OPIS: Zastawki biologiczne aortalne bezstentowe.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33182220.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 98
1) KRÓTKI OPIS: Zastawki biologiczne mitralne stosowane przy infekcyjnym
zapaleniu wsierdzia i zastawki biologiczne aortalne stosowane przy
infekcyjnym zapaleniu wsierdzia.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33182220.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 2 pozycji.
CZESC nr 99
1) KRÓTKI OPIS: Wyroby medyczne do odsysania wydzieliny z pola
operacyjnego.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141640.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 4 pozycji.
CZESC nr 100
1) KRÓTKI OPIS: Narzedzia laparoskopowe jednorazowe.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33169000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 10 pozycji.
CZESC nr 101
1) KRÓTKI OPIS: Wyroby medyczne do zabiegów laparoskopii.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33169000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 3 pozycji.
CZESC nr 102
1) KRÓTKI OPIS: Cewnik termodylucyjny (cewnik Swann-Ganza).
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141200.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 2 pozycji.
CZESC nr 103
1) KRÓTKI OPIS: Zestaw do stymulacji endokawitarnej.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141620.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 104
1) KRÓTKI OPIS: Linie podwójne do pomiaru cisnienia z przetwornikiem,
Linie pojedyncze do pomiaru cisnienia z przetwornikiem.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33252300.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 2 pozycji.
CZESC nr 105
1) KRÓTKI OPIS: Zestaw do cewnikowania zyl centralnych metoda Seldingera.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141620.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 5 pozycji.
CZESC nr 106
1) KRÓTKI OPIS: Kaniula dotetnicza do tetnic obwodowych.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141420.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 107
1) KRÓTKI OPIS: Wklad workowy jednorazowego uzytku z napylona wewnatrz
substancja zelujaca.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 25222000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 108
1) KRÓTKI OPIS: Wklad workowy jednorazowego uzytku wyposazony w uchwyt
do wygodnego demontazu.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 25222000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 109
1) KRÓTKI OPIS: Konduity aortalne z zastawkami mechanicznymi
dwuplatkowymi.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33182300.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 110
1) KRÓTKI OPIS: Zestaw do pompy perystaltycznej zywieniowej Flocare 800
firmy Nutricia (pompa jest wlasnoscia Zamawiajacego).
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33190000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 111
1) KRÓTKI OPIS: Wyroby medyczne do fakoemulsyfikacji do aparatu Quinto
firmy Oertli (aparat stanowi wlasnosc Zamawiajacego).
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 5 pozycji.
CZESC nr 112
1) KRÓTKI OPIS: Ekspanderoprotezy piersi.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33184400.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 1 pozycji.
CZESC nr 113
1) KRÓTKI OPIS: Protezy typu spectrum-konurowe wypelnione sola
fizjologiczna.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33184100.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 114
1) KRÓTKI OPIS: Igla jednorazowego uzytku do nakluc ledzwiowych.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141320.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 115
1) KRÓTKI OPIS: Sondy do endolasera proste firmy Carl Zeiss (laser jest
wlasnoscia Zamawiajacego).
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33421000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 116
1) KRÓTKI OPIS: Zestaw do kolonografii z barytem 400 g.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141620.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 117
1) KRÓTKI OPIS: Miekkie worki do wykonywania klonografii (puste).
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 25222000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 118
1) KRÓTKI OPIS: Lacznik typu special Pumpenschlauch XD-2020 do
strzykawki automatycznej firmy Ulrich (dopuszczamy równowazne).
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 119
1) KRÓTKI OPIS: Zestaw do cewnikowania zyl centralnych metoda Seldingera.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141620.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 3 pozycji.
CZESC nr 120
1) KRÓTKI OPIS: Igla transferowa.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141320.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z jednej pozycji.
CZESC nr 121
1) KRÓTKI OPIS: Fartuch chirurgiczny jednorazowy z trokarami i
mankietem, fartuch z fiolii (do chirurgicznego mycia rak).
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 36730000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 2 pozycji.
CZESC nr 122
1) KRÓTKI OPIS: Korek typu Spin Over z membrana do wstrzykniec i dwiema
oslonami. Przedluzacz typu Transferset z bezpieczna klamerka w calosci
przezroczysty.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 2 pozycji.
CZESC nr 123
1) KRÓTKI OPIS: Cewnik do trombektomii wraz z zestawem akcesoriów.
Prowadnik do fibrynolizy.
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141200.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 2 pozycji.
CZESC nr 124
1) KRÓTKI OPIS: Zestaw otwarty do seperatora CS 3000 firmy Baxter
(separator jest wlasnoscia Zamawiajacego).
2) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV): 33141000, 33141620.
3) WIELKOSC LUB ZAKRES: Pakiet sklada sie z 1 pozycji.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZACE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 23 082,00.
III.2) WARUNKI UDZIALU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczace wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalnosci konieczne do
dokonania oceny spelniania wymogów: O udzielenie zamówienia moga ubiegac
sie wykonawcy, którzy potwierdza spelnienie warunków o których mowa w
art. 22 ust. 1 PZP. Wykonawcy dolacza do oferty zgodnie z Rozporzadzeniem
PRM w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzajacych spelnienie warunków
udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich moze
zadac Zamawiajacy od Wykonawców z dnia 7.4.2004r. Szczególowy wykaz
dokumentów zawarty jest w SIWZ.
Status prawny - wymagane dokumenty: Aktualny odpis z wlasciwego rejestru
albo zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania
ofert. Aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaznego
zaswiadczenia wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia osoby w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 8-4 ustawy
wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed terminem skladania ofert.
Aktualna informacje z KRK w zakresie okreslonym w art. 24 ust 1 pkt. 9
ustawy wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed terminem skladania
ofert.
III.2.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalnosci
konieczne do dokonania oceny spelniania wymogów: Aktualne zaswiadczenie
wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wlasciwego oddzialu Zakladu
Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego
potwierdzajacych odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem
podatków, oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoleczne lub
zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci
wykonania decyzji wlasciwego organu wystawionych nie wczesniej niz 3
miesiace przed uplywem terminu skladania ofert.
III.2.3) Zdolnosc techniczna: Informacje i formalnosci konieczne do
dokonania oceny spelniania wymogów: Dokumenty dopuszczajace przedmiot
zamówienia do obrotu w zakladach opieki zdrowotnej zgodnie z
obowiazujacym prawem.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZACE ZAMÓWIEN NA USLUGI
III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu: Nie.
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazac nazwiska oraz kwalifikacje
zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie uslugi: Nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najkorzystniejsza
ekonomicznie z uwzglednieniem kryteriów kryteria okreslone ponizej:
1. cena . Waga: 75 %;
2. jakosc . Waga: 20 %;
3. termin dostawy . Waga: 5 %.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
EZP/101/05.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczace tego samego zamówienia: Wstepne
ogloszenie informacyjne
Numer ogloszenia w Dz.U.: 2005/S 62-059686 z dnia 30.3.2005.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowegoTermin skladania wniosków dotyczacych uzyskania
dokumentów lub dostepu do dokumentów: 9.2.2006.
Dokumenty odplatne:
Podac cene: 40,00 PLN.
Warunki i sposób platnosci: Gotówka lub przelew.
IV.3.4) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu: 9.2.2006 - 11:30.
IV.3.6) Jezyk(i), w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: Okres
w dniach: 60 (od ustalonej daty skladania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 9.2.2005 - 12:00.
Miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Przemienienia
Panskiego A. M. w Poznaniu, ul. Dluga 1/2, 61-848 Poznan, Sala
Konferencyjna Apteki.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPELNIAJACE
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE SRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH: Nie.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE: Jest to umowa ramowa: Nie.
Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Wstepne ogloszenie
informacyjne o planowanych zamówieniach BZP nr 64 pozycja 14576 z dnia
4.4.2005r.
Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
Kryteria udzielenia zamówienia: Wedlug kolejnosci znaczenia.
VI.5) DATA WYSLANIA NINIEJSZEGO OGLOSZENIA: 3.1.2006.