Szukaj

Polska-Gdynia: Systemy dowodzenia, kontroli, łączności i systemy komputerowe

Polska-Gdynia: Systemy dowodzenia, kontroli, łączności i systemy komputerowe

Nagroda Kontraktu

Informacja Ogólna

Polska
   GDYNIA
   eu:41093-2014
   Lut 12, 2014
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A.
GDYNIA
Polska
   Kliknij tutaj

Towary, prace i usługi

Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa   Systemy dowodzenia, kontroli, łączności i systemy komputerowe  

Streszczenie

      

Typ ogłoszenia: 01203 - Udzielenie zamówienia
Z
Publikacje Dziennika Urzędowego UE: 26/2014, #41093-2014
Rodzaj Kontraktu: Zamówienie publiczne na dostawy
Rodzaj procedury: Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o
zamówieniu
Rodzaj wymaganej oferty: Nie dotyczy
Kryteria przyznania: Najniższa cena
Wygrany oferent: Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne ENAMOR Sp. z o.o.
ul. Morska 85
81-225 Gdynia
POLSKA


Uaktualnij: Lut 12, 2014


Typ ogłoszenia: 012EA - Dodatkowe informacje
Z
Publikacje Dziennika Urzędowego UE: 30/2014, #47747-2014
Numer odnośnego dokumentu: 41093-2014
Rodzaj Kontraktu: Zamówienie publiczne na dostawy
Rodzaj procedury: Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o
zamówieniu
Rodzaj wymaganej oferty: Nie dotyczy
Kryteria przyznania: Najniższa cena

Oryginalny tekst

      
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. ul. A. Dickmana 62 Osoba do kontaktów: Joanna Jakubowska 81-109 Gdynia POLSKA Tel.: +48 586665331 E-mail: przetargi@ctm.gdynia.pl I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: Jednostka Naukowa I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: badania, projekty I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu CTM/BZ/ZZ/krypto/13. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Kod NUTS PL127 II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem postępowania prowadzonego przez OBR CTM S.A. jest pozyskanie urządzeń kryptograficznych, spełniających wymagania postawione w założeniach taktyczno-technicznych ZTT nr 3/2013 i zatwierdzonych przez Szefa Inspektoratu Uzbrojenia w dniu 23.8.2013 r. na okręt Niszczyciel min projektu 258 KORMORAN II (dokument IU/Z-81/2013-DEWD RTD-577/11). II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 35710000, 35120000 II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) Wartość: 7 225 603,02 PLN Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23 Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załączniku D1) Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE): Dyrektywa 2004/18/WE 1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych Podstawa prawna zastosowania trybu: Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli […] dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze […]”. Uzasadnienie faktyczne zastosowania trybu: Przedmiotem postępowania prowadzonego przez OBR CTM S.A. jest pozyskanie urządzeń kryptograficznych, spełniających wymagania postawione w założeniach taktyczno-technicznych ZTT nr 3/2013 i zatwierdzonych przez Szefa Inspektoratu Uzbrojenia w dniu 23.8.2013 r. na okręt Niszczyciel min projektu 258 KORMORAN II (dokument IU/Z-81/2013-DEWD RTD-577/11). Zgodnie z ZTT: "okręt należy wyposażyć w następujące urządzenia kryptograficzne zapewniające ochronę informacji niejawnej do klauzuli TAJNE: TADPOLETNBSVETWBSVEBROADCASTIP narodoweIP sojusznicze RMK LAWENDASTANAG 4691 Marlin". W celu unifikacji Sprzętu Wojskowego i Uzbrojenia, Komisja uzgodniła z Gestorem sprzętu następujące typy urządzeń, które zostały wprowadzone na uzbrojenie Sił Zbrojnych i są montowane na okrętach Marynarki Wojennej: — typu TADPOLE – urządzenie CM-109; — typu TNBSVE – urządzenie CM-105E; — typu TWBSVE – urządzenie CM-105E; — typu BROADCAST – urządzenie KWR-46; — IP narodowe – urządzenie ETA-MIL 10P N7; — IP sojusznicze – urządzenie TCE-621; — STANAG 4691 Marlin - urządzenie BID 2200. W wyniku badania rynku w warunkach konkurencyjnych Komisja, po ustaleniu producentów ww. urządzeń stwierdziła, że istnieje tylko jeden wykonawca: Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne "ENAMOR" Sp. z o.o. mogący dostarczyć urządzenia typu CM-109, CM-105E oraz BID 2200 spełniające ww. wymagania ZTT. Ponadto, oprócz dostawy urządzeń kryptograficznych, projekt KORMORAN II przewiduje uzgodnienie projektu i odbiór od Kooperanta – SMW S.A. instalacji kablowych dla dostarczanych urządzeń oraz uruchomienie dostarczonych urządzeń w ramach podsystemu łączności wraz z dodatkowymi pracami. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający stwierdził, iż z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze nie można powierzyć realizacji zadania wielu podmiotom a tylko jednemu wykonawcy. IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą CTM/BZ/ZZ/krypto/13 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Sekcja V: Udzielenie zamówienia V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 6.12.2013 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne ENAMOR Sp. z o.o. ul. Morska 85 81-225 Gdynia POLSKA V.4) Informacje na temat wartości zamówienia Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 8 566 403 PLN Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23 Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 7 225 603,02 PLN Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23 V.5) Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 3.2.2014
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., ul. A. Dickmana 62, Osoba do kontaktów: Joanna Jakubowska, Gdynia81-109, POLSKA. Tel.: +48 586665331. E-mail: przetargi@ctm.gdynia.pl (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 6.2.2014, 2014/S 26-041093) Zamiast: II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem postępowania prowadzonego przez OBR CTM S.A. jest pozyskanie urządzeń kryptograficznych, spełniających wymagania postawione w założeniach taktyczno-technicznych ZTT nr 3/2013 i zatwierdzonych przez Szefa Inspektoratu Uzbrojenia w dniu 23.8.2013 r. na okręt Niszczyciel min projektu 258 KORMORAN II (dokument IU/Z-81/2013-DEWD RTD-577/11). II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień): Wartość: 7 225 603,02 PLN Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23. IV.1.1) Rodzaj procedury: Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załączniku D1) Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE): Dyrektywa 2004/18/WE 1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych Podstawa prawna zastosowania trybu: Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli […] dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze […]”. Uzasadnienie faktyczne zastosowania trybu: Przedmiotem postępowania prowadzonego przez OBR CTM S.A. jest pozyskanie urządzeń kryptograficznych, spełniających wymagania postawione w założeniach taktyczno-technicznych ZTT nr 3/2013 i zatwierdzonych przez Szefa Inspektoratu Uzbrojenia w dniu 23.8.2013 r. na okręt Niszczyciel min projektu 258 KORMORAN II (dokument IU/Z-81/2013-DEWD RTD-577/11). Zgodnie z ZTT: "okręt należy wyposażyć w następujące urządzenia kryptograficzne zapewniające ochronę informacji niejawnej do klauzuli TAJNE: TADPOLETNBSVETWBSVEBROADCASTIP narodoweIP sojusznicze RMK LAWENDASTANAG 4691 Marlin". W celu unifikacji Sprzętu Wojskowego i Uzbrojenia, Komisja uzgodniła z Gestorem sprzętu następujące typy urządzeń, które zostały wprowadzone na uzbrojenie Sił Zbrojnych i są montowane na okrętach Marynarki Wojennej: — typu TADPOLE – urządzenie CM-109; — typu TNBSVE – urządzenie CM-105E; — typu TWBSVE – urządzenie CM-105E; — typu BROADCAST – urządzenie KWR-46; — IP narodowe – urządzenie ETA-MIL 10P N7; — IP sojusznicze – urządzenie TCE-621; — STANAG 4691 Marlin - urządzenie BID 2200. W wyniku badania rynku w warunkach konkurencyjnych Komisja, po ustaleniu producentów ww. urządzeń stwierdziła, że istnieje tylko jeden wykonawca: Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne "ENAMOR" Sp. z o.o. mogący dostarczyć urządzenia typu CM-109, CM-105E oraz BID 2200 spełniające ww. wymagania ZTT. Ponadto, oprócz dostawy urządzeń kryptograficznych, projekt KORMORAN II przewiduje uzgodnienie projektu i odbiór od Kooperanta – SMW S.A. instalacji kablowych dla dostarczanych urządzeń oraz uruchomienie dostarczonych urządzeń w ramach podsystemu łączności wraz z dodatkowymi pracami. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający stwierdził, iż z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze nie można powierzyć realizacji zadania wielu podmiotom a tylko jednemu wykonawcy. V.4) Informacje na temat wartości zamówienia: Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 8 566 403 PLN Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23 Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 7 225 603,02 PLN Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23 Powinno być: II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem postępowania prowadzonego przez OBR CTM S.A. jest pozyskanie urządzeń kryptograficznych. II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień): Wartość: 8 566 403 PLN Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23. IV.1.1) Rodzaj procedury: Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załączniku D1) Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. UE): Dyrektywa 2004/18/WE 1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych Podstawa prawna zastosowania trybu: Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli […] dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze […]”. Uzasadnienie faktyczne zastosowania trybu: Przedmiotem postępowania prowadzonego przez OBR CTM S.A. jest pozyskanie urządzeń kryptograficznych. V.4) Informacje na temat wartości zamówienia: Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 8 566 403 PLN Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23 Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 8 566 403 PLN Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.