Szukaj

Polska-Gdańsk: Usługi związane z odpadami

Polska-Gdańsk: Usługi związane z odpadami

Nagroda Kontraktu

Informacja Ogólna

Polska
   GDANSK
   eu:34627-2014
   Sty 31, 2014
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   ZAKŁAD UTYLIZACYJNY SPÓŁKA Z O.O.
GDANSK
Polska
   www.zut.com.pl

Towary, prace i usługi

Usługi związane z odpadami  

Streszczenie

      

Typ ogłoszenia: 01303 - Udzielenie zamówienia
Z
Publikacje Dziennika Urzędowego UE: 22/2014, #34627-2014
Numer odnośnego dokumentu: 368151-2013
Rodzaj Kontraktu: Zamówienie publiczne na usługi
Rodzaj procedury: Procedura otwarta
Rodzaj wymaganej oferty: Nie dotyczy
Kryteria przyznania: Najniższa cena
Wygrany oferent: Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS Plus Sp. z o.o.
ul. Szałwiowa 34A/2
62-064 Plewiska
POLSKA

Kolor Złom Jan Kruk
Świncz 6/3
83-000 Pruszcz Gdański
POLSKA

Oryginalny tekst

      
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. ul. Jabłoniowa 55 Osoba do kontaktów: 1) w zakresie merytorycznym – Pani Beata Dombrowska-Grubba; tel. nr +48 583260100, 2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Pani Lidia Krzyczyńska, tel. nr +48 583260100 80-180 Gdańsk POLSKA Tel.: +48 583260100 E-mail: zut@zut.com.pl Faks: +48 583221576 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zut.com.pl I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: Jednoosobowa Spółka Gminy I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Środowisko I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu Odbiór odpadów z podziałem na zadania: zadanie nr 1 odbiór frakcji z rozdrobnionych odpadów wielkogabarytowych - kod 19 12 12; zadanie nr 2 odbiór elementów drewnopochodnych – kod 19 12 07. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 27: Inne usługi Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gdańsk. Kod NUTS PL634 II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia była usługa sukcesywnego odbioru odpadów w postaci frakcji energetycznej odpadów, powstałej w wyniku rozdrabniania wielkogabarytowych odpadów komunalnych w celu przygotowania do dalszego odzysku, w tym recyklingu, bądź odzysku w drodze przekształcenia termicznego, zgodnie z decyzjami posiadanymi przez Wykonawcę oraz odpadów drewnopochodnych w postaci płyt meblowych określonych w klasyfikacji odpadów jako drewno inne niż wymienione w 191206. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 90500000 Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą 29/PN/2013. IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 212-368151 z dnia 31.10.2013 Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 1 - Nazwa: zadanie nr 1 odbiór frakcji z rozdrobnionych odpadów wielkogabarytowych - kod 19 12 12 V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 31.12.2013 V.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS Plus Sp. z o.o. ul. Szałwiowa 34A/2 62-064 Plewiska POLSKA V.4) Informacje na temat wartości zamówienia Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 412 800 PLN Bez VAT Część nr: 2 - Nazwa: zadanie nr 2 odbiór elementów drewnopochodnych – kod 19 12 07 V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 31.12.2013 V.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Kolor Złom Jan Kruk Świncz 6/3 83-000 Pruszcz Gdański POLSKA V.4) Informacje na temat wartości zamówienia Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 60 000 PLN Bez VAT Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Procedury odwoławcze VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: uzp@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587701 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587700 Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: uzp@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587701 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587700 VI.3.2) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art. 181-192 u.p.z.p. Wykonawcy i uczestnikom konkursu przysługuje prawo do złożenia odwołania. Odwołanie wnosi w terminach określonych w art. 182 u.p.z.p. VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: uzp@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587701 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587700 VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 29.1.2014
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.