Szukaj

Polska-Rzeszów: Usługi nadzoru budowlanego

Nagroda Kontraktu

Informacja Ogólna

Polska
   RZESZÓW
   eu:401426-2013
   Lis 28, 2013
   Polski
   Inne

Informacje kontaktowe

   RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
RZESZÓW
Polska
   www.rarr.rzeszow.pl

Towary, prace i usługi

Usługi kontroli i nadzoru technicznego   Usługi pomocy technicznej   Usługi nadzoru budowlanego   Usługi nadzorowania placu budowy  

Streszczenie

      

Typ ogłoszenia: 01303 - Udzielenie zamówienia
4
Publikacje Dziennika Urzędowego UE: 231/2013, #401426-2013
Numer odnośnego dokumentu: 198132-2013
Rodzaj Kontraktu: Zamówienie publiczne na usługi
Rodzaj procedury: Procedura otwarta
Rodzaj wymaganej oferty: Nie dotyczy
Kryteria przyznania: Najniższa cena
Wygrany oferent: Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o
udzieleniu zamówienia
Bud-Invent Sp. z o.o.
ul. Odkryta 36A
03-140 Warszawa
POLSKA
E-mail: bud-invent@alpha.pl
Tel.: +48 228259137
Adres internetowy: www.budinvent.pl
Faks: +48 228258715

Oryginalny tekst

      
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna ul. Szopena 51 Punkt kontaktowy: pokój nr 314 Osoba do kontaktów: Anna Lech 35-959 Rzeszów POLSKA Tel.: +48 178676240 E-mail: alech@rarr.rzeszow.pl Faks: +48 178520611 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.rarr.rzeszow.pl I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Agencja/urząd regionalny lub lokalny I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak Województwo Podkarpackie al. Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów POLSKA Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu Usługa „Inżyniera Kontraktu” dla Projektu pn. Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: województwo podkarpackie, gmina Trzebownisko, wieś Jasionka i Tajęcina. Kod NUTS PL325 II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: Usługa „Inżyniera Kontraktu” dla Projektu pn. Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego. Inżynier będzie obsługiwał kontrakt na roboty zlokalizowane w miejscowości Jasionka i Tajęcina Gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, Polska. Ogólny zakres robót budowlanych pn: Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego. Wykonanie robót budowlanych obejmujących Budowę Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego. 1. Lokalizacja na działkach 1867/169 w Jasionce oraz 425/13 w Tajęcinie, położonych na granicy miejscowości Jasionka i Tajęcina gmina Trzebownisko, Powiat Rzeszowski, Województwo Podkarpackie. Teren wolny od zabudowy budynkami oraz uzbrojony od strony południowej w zakresie kanalizacji deszczowej ф1600, kanalizacji sanitarnej ф200, gazu ziemnego średniego ciśnienia ф 160, sieci wodociągowej ф110 oraz dwie linie kablowe elektroenergetyczne. Od strony zachodniej dwie sieci telekomunikacyjne, sieć wodociągowa ф100, kanalizacja deszczowa ф800 oraz dwie linie telekomunikacyjne. Od strony północnej – wzdłuż działki sieć wodociągowa ф100, kable elektroenergetyczne eS3, eS6 i eN24 , trzy kable telekomunikacyjne. Od strony wschodniej graniczy z drogą wewnętrzną, od południowej z drogą wojewódzką nr 869 a od zachodniej z terenami i budynkiem Inkubatora Technologicznego. Większa część terenu płaska, różnica poziomów ca 2,2 m. Teren inwestycji objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała nr VI/45/07 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20.04.2007r., uchwała nr III/11/10 z dnia 29.12.2010 r., uchwała nr XVIII/171/12 z dnia 23.03.2012 r. Teren jest własnością Zamawiającego. 2. Budynek Centrum Wystawienniczo-Kongresowego: 2.1) Funkcja wystawiennicza obejmuje: przestrzeń wystawienniczą, biurowa dla obsługi wystaw, gastronomiczną w formie cateringu oraz pomieszczenia sanitarne. 2.2) Funkcja kongresowa obejmuje: salę kongresową na około 900 osób, dwie sale konferencyjne na 200 osób każda, zaplecze gastronomiczne (restauracja i sala bankietowa) biurowa oraz socjalno gospodarcza. Garaż podziemny w części wystawienniczej na 131 stanowisk. 2.3) Parametry techniczne budynku: a) długość budynku - 155,75 m; b) szerokość budynku - 79,50 m; c) wysokość budynku liczona od poziomu parteru - 23,50 m; d) powierzchnia zabudowy - 9 124 m2; e) powierzchnia netto - 27 552 m2; w tym: — powierzchnia ruchu - 11 920 m2; — powierzchnia usługowa - 2 712 m2; — powierzchnia użytkowa podstawowa - 11 419 m2; — powierzchnia użytkowa pomocnicza - 1 498 m2; f) kubatura brutto - 203 705 m3; g) ilość kondygnacji 3+ podpiwniczenie częściowe 2.4) Konstrukcja – posadowienie bezpośrednio na płycie fundamentowej oraz stopy fundamentowe pod konstrukcję stalową, ściany i słupy żelbetowe monolityczne wylewane na mokro. Długość dźwigara kopuły „mniejszej” 61 mb, kopuły „większej” 79 mb. 3. Konstrukcja stalowa – części kongresowej – płaskie dźwigary kratownicowe zbiegające się w kluczu. Płatwie kratownicowe służące do podparcia elementów pokrycia szklanego. Konstrukcja stalowa części wystawienniczej – przestrzenna kratownica stalowa z profili rurowych schodzących się w kluczu stanowiącym łącznik pomiędzy dwiema częściami kopuły. Ponadto płatwie kratownicowe służące do podparcia elementów pokryć oraz stabilizacji kopuły. Konstrukcja – zadaszenia zewnętrzne – ramy ze słupami kratowymi, przestrzennymi o przekroju trójkąta, słupy pochyłe w kształcie litery V. 4. Instalacje sanitarne wewnętrzne 4.1) instalacja wody zimnej i ciepłej oraz do celów p.poż.; 4.2) instalacja kanalizacji sanitarnej i sanitarnej technologicznej z zaplecza kuchennego, instalacja kanalizacji deszczowej; 4.3) instalacja sprężonego powietrza + sprężarkownia; 4.4) instalacja grzewcza (c.o.) i ciepła technologicznego + kotłownia opalana gazem ziemnym (2 kotły kondensacyjne 994 kW każdy); 4.5) instalacja gazu ziemnego; 4.6) instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji , chłodzenie (woda lodowa) + agregat wody lodowej; 4.7) instalacja tryskaczowa – automatyczne wodne zabezpieczenie p.poż.; 4.8) instalacje elektryczne, rozprowadzenie mocy z rozdzielnii nN (WLZ-ty), zasilanie wewnętrzne podstawowe i technologiczne, oświetlenie podstawowe, administracyjne i awaryjne, instalacja detekcji gazu; 4.9) stacja transformatorowa 15/0,4 kV – 2 x 1250 kVA w tym rozdzielnia średniego napięcia 15 kV, 2 transformatory 15/0,4 kV, rozdzielnia nN, baterie kondensatorów + agregat prądotwórczy 300 kVA; 4.10) instalacja AKPiA; 4.11) okablowanie strukturalne; 4.12) instalacja SSP (system sygnalizacji pożarowej); DSO (dźwiękowy system ostrzegawczy; CCTV (monitoring telewizyjny); KD (kontroli dostępu) SSWiN (system sygnalizacji włamania i napadu) AV (audiowizualne); ESOK (elektroniczny system obsługi klienta); 4.13) odgromowa. 5. Projektowane zagospodarowanie terenu 5.1) zasilanie elektryczne podstawowe i rezerwowe do rozdzielni SN stacji trafo zlokalizowanej w budynku (linia kablowa typu 3 x XRUHAKXS 1 x 120 mm2, po jednej linii kablowej dla każdego zasilania); 5.2) linie kablowe nN dla zasilania agregatów chłodniczych, przepompowni ścieków, oświetlenia terenu, pylonów reklamowych, zasilania i sterowania kamer; 5.3) przebudowa dwóch linii elektroenergetycznych kolidujących z siecią wodociągową, zasilanie kablowe nN studni kablowych dla stoisk wystawienniczych zewnętrznych; 5.4) kanalizacja teletechniczna jednootworowa oraz przebudowa kanalizacji jw. kolidującej z budynkiem; 5.5) przyłącz wodociągowy podstawowy oraz przyłącz wodociągowy dla zaopatrzenia instalacji tryskaczowej i p.poż.; 5.6) przyłącz kanalizacji sanitarnej oraz trzy przepompownie ścieków; 5.7) przyłącz kanalizacji deszczowej – dwa oddzielne niezależne układy (kanalizacja „czysta” oraz kanalizacja „brudna”); 5.8) przyłącz gazu ziemnego; 5.9) odwodnienie drogi wewnętrznej; 5.10) przełożenie sieci wodociągowej; 5.11) przełożenie sieci gazu ziemnego; 5.12) likwidacja odcinka kanalizacji deszczowej z drogi wojewódzkiej z drogi wojewódzkiej nr 869 i włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej ф1600; 5.13) przełożenie projektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej; 5.14) doziemna instalacja sprężonego powietrza i wody do zewnętrznych punktów poboru; 5.15) obiekty małej architektury: obudowa śmietnika, maszty, pylony reklamowe, ściany oporowe, ogrodzenie przepompowni ścieków i obudowy śmietnika. 6. Ukształtowanie terenu i drogi: Projektowany budynek CWK powiązany jest komunikacyjnie z drogą wojewódzką nr 869 od strony południowej z drogą gminną od strony wschodniej. Powierzchnia drogi dojazdowej, jezdni manewrowych i placów manewrowych wnosi 5 426 m2. Powierzchnia miejsc postojowych 1 255 m2. Powierzchnia chodników i placu 4 064 m2. Powierzchnia zjazdu z drogi gminnej 83 m2. Zjazd z drogi wojewódzkiej nr 869: — powierzchnia zjazdu z pasem włączenia 506 m2; — powierzchnia jezdni zjazdu 254 m2. Zakres robót budowlanych określają: 1) pozwolenie na budowę - Decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 226/12 znak: AB.6740.13.261.2012 z dnia 18.10.2012 wraz z projektem budowlanym 2) pozwolenie na budowę - Decyzja Wojewody Podkarpackiego nr 79/12 znak: I-X.7840.1.86.2012 z dnia 12.10.2012 wraz z projektem budowlanym 3) zmiana pozwolenia na budowę - Decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 257/13/12 znak: AB.6740.13.327.2012 z dnia 04.12.2012 wraz z projektem budowlanym 4) zmiana pozwolenia na budowę - Decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 793/13.155/2013 znak: AB.6740.13.155.2013 z dnia 11.06.2013 wraz z projektem budowlanym. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 71520000, 71630000, 71356200, 71521000 II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) Wartość: 547 000 EUR Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23 Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie IV.3) Informacje administracyjne IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą ZP 42/2013/BZ IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 116-198132 z dnia 18.6.2013 Sekcja V: Udzielenie zamówienia V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 21.11.2013 V.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 12 V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Bud-Invent Sp. z o.o. ul. Odkryta 36A 03-140 Warszawa POLSKA E-mail: bud-invent@alpha.pl Tel.: +48 228259137 Adres internetowy: www.budinvent.pl Faks: +48 228258715 V.4) Informacje na temat wartości zamówienia Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 1 170 000 PLN Bez VAT Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 547 000 PLN Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23 V.5) Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Źródło finansowania: Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 Osi priorytetowej III Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działania III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej. VI.3) Procedury odwoławcze VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA Tel.: +48 224587701 Adres internetowy: www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587700 VI.3.2) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 1. Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z Działem VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). 2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. Odwołanie: 4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp. 8. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy. 9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 10. Na czynności, o których mowa w pkt 19.9, nie przysługuje odwołanie. 11. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp., albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.11 i 19.12 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 14. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 15. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 16. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 17. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 18. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 19. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 20. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 21. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 PZP, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego. 22. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 17.17 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 Pzp. Skarga do sądu: 23. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 24. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. 25. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 26. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 27. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 28. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 29. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie. 30. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. 31. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. 32. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA Tel.: +48 224587701 Adres internetowy: www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587700 VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 26.11.2013
Proszę zwróć uwagę że to ogłoszenie jest tylko dla twojej informacji.
Postaramy się o najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje dostępne na naszej stronie, ale nie możemy zagwarantować, że wszystkie dostarczone informacje są bezbłędne.
Jeśli masz jakiekolwiek sugestie mające na celu korektę tego ogłoszenia, proszę powiedz nam.